Ποινές φαρμακοποιών / φαρμακαποθηκών

Με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.4172/2013 προβλέπονται οι νέες πειθαρχικές ποινές των φαρμακοποιών, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Τροποποιούνται αντιστοίχως οι διατάξεις του Π.Δ. 121/2008 . Συγκεκριμένα: 1. Στην περίπτωση όπου ο συμβεβλημμένος φαρμακοποιός παραβιάσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 121/2008, επιβάλλονται σε βάρος τουσωρευτικά, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις, και: α. Πρόστιμο κυμαινόμενο από 1% έως 50% επί της αξίας των συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκτελέστηκαν τον προηγούμενο χρόνο. β. Προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για διάστημα από τρεις (3) μήνες έως δύο (2) έτη. [Η προϊσχύσασα διάταξη προέβλεπε χρονικό διάστημα από τέσσερις (4) έως δώδεκα (12) μήνες].

2. Με τη διάταξη της παρ.10 του άρθρου 95 του εν λόγω νόμου προβλέπεται ότι η διοικητική κύρωση της οριστικής καταγγελίας της σύμβασης μονομερώς από την πλευρά του Ο.Π.Α.Δ,επιβάλλεται υποχρεωτικά από την ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, και στην περίπτωση όπου (όπως αναφέρει η διάταξη : «……κατόπιν διενέργειας ελέγχου, διαπιστωθεί πώληση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων από φαρμακείο σε φαρμακαποθήκη, με την επιφύλαξη των αποκλειστικά οριζόμενων στο νόμο συγκεκριμένων περιπτώσεων, όπου υπό ειδικές προϋποθέσεις είναι επιτρεπτή η επιστροφή φαρμάκων από φαρμακείο σε φαρμακαποθήκη».

Επίσης: «Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις οικονομικής ζημίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, δύναται, κατόπιν πρότασης του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α, να αποφασίσει την αναστολή της μεταξύ του φαρμακοποιού και του Ε.Ο.ΠΥ.Υ,σύμβασης για όσο διάστημα διαρκεί η επιθεώρηση.

3. Μετά την παρέλευση για την παροχή εγγράφων εξηγήσεων από τον επιθεωρητή, ο Γενικός Επιθεωρητής της  ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α επιβάλλει, ανεξάρτητα από τις λοιπές κυρώσεις, προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για χρονικό διάστημα από πέντε (5) ημέρες έως δώδεκα (12) μήνες.