Οι ΟΕ & ΕΕ Φαρμακείων υπό την νέα νομοθεσία

Οι Ομόρρυθμες & Ετερόρρυθμες Εταιρείες γενικά και ειδικότερα οι αντίστοιχες προσωπικές εταιρείες εκμετάλλευσης των φαρμακείων, είτε υπό την μορφή των συστεγασμένων, είτε του άρθρου 6 ν. 328, διέπονταν από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις (διαφοροποιήσεις) της εθνικής φαρμακευτικής νομοθεσίας. Από το 2005 όμως και ιδιαίτερα το 2010 με την εφαρμογή του Γ.Ε.ΜΗ. το νομικό τοπίο ως προς αυτές διαφοροποιήθηκε, χωρίς να θιγούν οι αυστηρές διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Αλλά πέρυσι, το 2012 ένα νέο νομοθέτημα που κωδικοποίησε τις διατάξεις περί ΟΕ & ΕΕ, αλλά και τις αφανείς εταιρείες & κοινοπραξίες, επέφερε εν μέρει σύγχυση ως προς την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και στις προσωπικές εταιρείες εκμετάλλευσης των φαρμακείων. Καταργώντας το νομοθέτημα του Code de Commerce («Περί εμπορικού νόμου») που ίσχυε στην Ελλάδα από το 1807 είχε ως απώτερο σκοπό την αρχή της διατήρησης των επιχειρήσεων, όπου ο νομοθέτης γίνεται λιγότερο αυστηρός, όπως π.χ. ως προς την μεταβολή των προσώπων, η οποία πλέον δεν επιφέρει τη λύση της εταιρίας (βλ. άρθρο 260 σε αντιπαραβολή με άρθρο 773 εδ. α’ ΑΚ).  Η ομόρρυθμη εταιρία είναι τέλος εμπορική κατά το ουσιαστικό σύστημα, καθώς ο σκοπός της εναπόκειται στην τέλεση αντικειμενικά εμπορικών πράξεων. Αποκτά δηλαδή την εμπορική της ιδιότητα μέσω της άσκησης εμπορικών πράξεων και κατά συνέπεια (με βάση τα διδάγματα της θεωρίας και της νομολογίας) προσδίδει αντανακλαστικά την ιδιότητα του εμπόρου σε όλους τους εταίρους της. Η νομική προσωπικότητα πλέον αποκτάται με την καταχώρησή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.Ο νέος νόμος έχει ήδη κατακριθεί από τον ευρύτερο νομικό κόσμο επειδή επιφέρει ριζικές αλλαγές και σύγχυση, όμως κατά μια άποψη, στοχεύει στην δημιουργία υγειών επιχειρήσεων, προσαρμοσμένων στη νέα ελληνική πραγματικότητα. Βέβαια, όσοι ισχυρίζονται ότι εκτός των άλλων προάγει τις βασικές αρχές που ισχύουν στις επιχειρήσεις όπως είναι αυτές της υποχρέωσης πίστης των εταίρων, της ελεύθερης διαμόρφωσης των εσωτερικών σχέσεων, της ισότητας, της αυτοδιαχείρισης και της σχέσης εμπιστοσύνης, ξεχνούν ότι οι μέχρι το 2012 διατάξεις στις ίδιες αρχές στόχευαν.

ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν στην περίπτωση που φαρμακοποιοί θα θελήσουν να συστήσουν για την εκμετάλλευση του φαρμακείου τους Ο.Ε. ή Ε.Ε.-