Οι εταιρείες φαρμακείων μετά τον ν. 4254/2014

Σε πρόσφατο νομικό δημοσίευμα, με το οποίο έγινε ερμηνεία των νέων διατάξεων (άρθρο πρώτο / παράγραφος ΣΤ”) για τα φαρμακεία, του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07-04-2014) γράφτηκε και το εξής :

«Διατηρούνται σε ισχύ : α. Η δυνατότητα του αδειούχου φαρμακοποιού (που ήδη λειτουργεί επ’ ονόματί του επιχείρηση φαρμακείου) να μετέχει ως «απλός οικονομικός εταίρος» σε ένα ακόμη το πολύ εταιρικό φαρμακείο που λειτουργεί στο όνομα άλλου φαρμακοποιού, με ελεύθερα, πλέον, διαμορφούμενα ποσοστά στο εταιρικό κεφάλαιο (εδ. 2 της παρ. 1, άρθρου 17 Ν. 5607/1932)». 

Επί του παραπάνω ισχυρισμού, έχουμε να προσθέσουμε ότι :

1.- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 14 Ν. 1821/1988 (ΦΕΚ Α” 271). Το εντός » » δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 14 Ν. 1821/1988. Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 Ν. 328/1976 (ΦΕΚ Α” 128). Παλαιότερα είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 7 ΑΝ 751/1937 και το πρώτο εδάφιο αυτού με το εδάφιο δ της παρ. 14 άρθρου 1 Ν. 38/1975.

2.- Κείμενο Άρθρου 17 Ν. 5607/1932  (Με έντονα στοιχεία το εδ. 2 της παρ. 1)  

«1. Για την εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης επιτρέπεται η σύσταση ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας μόνο μεταξύ φαρμακοποιών με την προϋπόθεση ότι ο αδειούχος φαρμακοποιός του φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης θα συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 50% στο εταιρικό κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας. Η συμμετοχή φαρμακοποιού σε μία ακόμη το πολύ από τις παραπάνω εταιρείες και εφ” όσον η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας του φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης είναι στο όνομα άλλου φαρμακοποιού δεν απαγορεύεται. Η σύσταση της εταιρείας γίνεται πάντοτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο και για ορισμένη πάντοτε χρονική διάρκεια, της οποίας επιτρέπεται η παράταση κατά τον ίδιο τρόπο. Εταιρείες φαρμακαποθηκών, στις οποίες συμμετέχουν εταίροι μη φαρμακοποιοί, που υπάρχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και λειτουργούν σε μία από τις ανωτέρω μορφές, εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα, απαγορεύεται όμως η είσοδος σ” αυτές νέων εταίρων μη φαρμακοποιών, καθώς και σε περίπτωση παρατάσεως της διάρκειας λειτουργίας τους».

3.- Κείμενο διάταξης Ν. 4254/2014  

3.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 328/1976 [δηλαδή της παρ. 1 άρθρου 17 ν. 5607/32 όπως ίσχυε] αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Για την εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης επιτρέπεται η σύσταση ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας μόνο μεταξύ φαρμακοποιών»

4.- Σχόλια

Επί της ουσίας λοιπόν, η δυνατότητα ίδρυσης πολλών φαρμακείων και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των φαρμακείων, έπειτα από την κατάργηση του άρθρου 8 ν. 5607/1932 που απαγόρευε στους φαρμακοποιούς να έχουν μόνον ΕΝΑ φαρμακείο, φαλκιδεύεται  από τρείς (3) απαγορεύσεις : α) του κανόνα τηρήσεως των πληθυσμιακών κριτηρίων, β) της απαγόρευσης συμμετοχής του φαρμακοποιού σε πέραν των δύο εταιρείες φαρμακείων και γ) στον περιορισμό σύστασης των εταιρειών φαρμακείων – όπως ήταν πάντα –  με την μορφή της Ο. Ε. και της Ε. Ε.- Η διευκρίνιση επί του προκειμένου είναι ότι, εάν ο φαρμακοποιός διατηρεί ατομική επιχείρηση,επιτρέπεται – καθ” ερμηνεία της διατάξεως «σε μία ακόμη το πολύ από τις παραπάνω εταιρείες» – η συμμετοχή του σε δύο (2) εταιρείες φαρμακείου.