Ποινές φαρμακοποιών / φαρμακαποθηκών

Με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.4172/2013 προβλέπονται οι νέες πειθαρχικές ποινές των φαρμακοποιών, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Τροποποιούνται αντιστοίχως οι διατάξεις του Π.Δ. 121/2008 . Συγκεκριμένα: 1. Στην περίπτωση όπου ο συμβεβλημμένος φαρμακοποιός παραβιάσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 121/2008, επιβάλλονται σε βάρος τουσωρευτικά, ανεξάρτητα από τις […]

Νέες διατάξεις για ίδρυση φαρμακείων > Νόμος 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/8-8-2014)

Με τα άρθρα 216, 217 και 218, 219 του πολυνομοσχεδίου και ήδη του Νόμου 4281/2014 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 160Α της 8ης Αυγούστου 2014, επιχειρείται από τον νέο υπουργό υγείας, ένας εκσυγχρονισμός της υποβολής, ηλεκτρονικά,  των αιτήσεων από τον αιτούντα φαρμακοποιό για την άδεια ίδρυσης νέου φαρμακείου, συστέγασης φαρμακείων, καθώς και για την άδεια λειτουργίας […]

Οι εταιρείες φαρμακείων μετά τον ν. 4254/2014

Σε πρόσφατο νομικό δημοσίευμα, με το οποίο έγινε ερμηνεία των νέων διατάξεων (άρθρο πρώτο / παράγραφος ΣΤ”) για τα φαρμακεία, του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07-04-2014) γράφτηκε και το εξής : «Διατηρούνται σε ισχύ : α. Η δυνατότητα του αδειούχου φαρμακοποιού (που ήδη λειτουργεί επ’ ονόματί του επιχείρηση φαρμακείου) να μετέχει ως «απλός οικονομικός εταίρος» σε ένα […]

Βιβλιογραφία Φαρμ. Δικαίου

Τμήμα από την διπλωματική εργασία του κ. Δημητρίου Παντελή “Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡEΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ” Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας > Σεπτέμβριος 2012. “…. Ανεξάρτητα από τη δυναμική της αγοράς, βασική επιδίωξη πάντοτε παραμένει η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (έτος 2005), για πολλές φαρμακευτικές επιχειρήσεις από τη […]

Οι ΟΕ & ΕΕ Φαρμακείων υπό την νέα νομοθεσία

Οι Ομόρρυθμες & Ετερόρρυθμες Εταιρείες γενικά και ειδικότερα οι αντίστοιχες προσωπικές εταιρείες εκμετάλλευσης των φαρμακείων, είτε υπό την μορφή των συστεγασμένων, είτε του άρθρου 6 ν. 328, διέπονταν από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις (διαφοροποιήσεις) της εθνικής φαρμακευτικής νομοθεσίας. Από το 2005 όμως και ιδιαίτερα το 2010 με την […]