Νέα ΚΥΑ 2016 «Ρυθμίσεις φαρμακείων»

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ των ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΚΥΑ

και ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΥΑ Γ5(β)/ΓΠοικ82829/2015

(+Γ5(β)/ΓΠοικ(6915/16)

Γ5(β)/ΓΠοικ3627723-5-2016

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

+ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός

Με την παρούσα υπουργική απόφαση θεσπίζονται νέες διατάξεις που καθορίζουν την ίδρυση φαρμακείων στην Ελλάδα, την αρμόδια υπηρεσία χορηγήσεως, την διοικητική περιφέρεια ισχύος της άδειας και τα προσόντα των αιτούντων τις άδειες, φαρμακοποιών ή άλλων φυσικών προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός

Με την παρούσα υπουργική απόφαση θεσπίζονται νέες διατάξεις που καθορίζουν την ίδρυση καιλειτουργία των φαρμακείων στην Ελλάδα, την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης, την διοικητική περιφέρεια ισχύος της άδειας και τα προσόντα των αιτούμενων τις άδειες, φαρμακοποιών (γυναικών ή ανδρών) ή άλλων φυσικών  προ-σώπων.

Σημαντική αλλαγή : Προστέθηκαν οι λέξεις “και λειτουργία” καθώς και οι περιττές λέξεις “γυναικών & ανδρών”) !!

Οι ΚΥΑ αυτές, αντικατέστησαν το άρθρο 1 του ν. 1963/91, μετά την κατάργηση του από το άρθρο 2 Υποπαράγραος Δ12 περ. 17 & 18 του ν. 4336/2015 που είχαν ως εξής : 17. Το άρθρο 6 του ν. 328/1976 καταργείται. 18. Το άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (Α΄138) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Υγείας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.»

ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:             Η εξουσιοδότηση του Νόμου 4336/15 αφορούσε την ίδρυση και όχι την λειτουργία φαρμακείου. Άρα η προσθήκη των λέξεων “και λειτουργία” είναι εκτός εξουσιοδότησης του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 2 : Ρυθμίσεις για τις άδειες φαρμακείων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.

Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται σε φαρμακοποιούς κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού χώρας μέλους της Ε.Ε., καθώς και σε άλλα φυσικά πρόσωπα πολίτες κράτους−μέλους της Ε.Ε., από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας των φαρμακείων και εντός αυτής, με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη και δηλώνονται από τον κάτοχο της αδείας στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο εντός εξήντα (60) ημερών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου σε νομικά πρόσωπα, πλην των συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΟΣΦΕ.

ΑΡΘΡΟ 2 : Ρυθμίσεις για τις άδειες φαρμακείων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.

Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται σε φαρμακοποιούς (άνδρες ή γυναίκες) κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού της Ελλάδας ή κράτους-μέλους της Ε.Ε., καθώς και σε άλλα φυσικά πρόσωπα πολίτες της Ελλάδας ή κράτους-μέλους της Ε.Ε., από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας των φαρμακείων, με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη και δηλώνονται από τον/την κάτοχο της άδειας στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο εντός εξήντα (60) ημερών από την λήψη της. Άδεια ίδρυσης φαρμακείου δεν χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, πλην των συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΟΣΦΕ.

ΑΡΘΡΟ 2 : Ρυθμίσεις για τις άδειες φαρμακείων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.

Σημαντική αλλαγή :

Αφαιρέθηκαν οι λέξεις “και εντός αυτής”. Η φράση αυτή σηματοδοτούσε την υποχρέωση τηρήσεως της διατάξεως για τα πληθυσμιακά όρια.

Π.χ. αίτηση ιδρύσεως για Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού. Απόφαση για την συγκεκριμένη Δημοτική Κοινότητα.

Η νέα διάταξη βέβαια καλύπτεται από την επακολουθούσα παράγραφο 4 της νέας ΚΥΑ. Φαίνεται όμως ότι οι νεοσυντάξαντες το νέο κείμενο δεν κατανόησαν την σημασία της, ούτε έχουν εμπειρία των νομοτεχνικών κανόνων.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.

2. Η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου της ίτησης, από υπεύθυνη δήλωση του/της αιτούμενου/ης, στην οποία αυτός/η δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του/της φαρμακοποιού που διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και θα είναι υπεύθυνος/η για τη λειτουργία του φαρμακείου, στην περίπτωση της χορήγησης της συγκεκριμένης άδειας. Ο/Η εν λόγω υπεύθυνος/η φαρμακοποιός εγγράφεται υποχρεωτικά στον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Δεν μπορεί να δηλώνεται φαρμακοποιός (άνδρας ή γυναίκα) ως υπεύθυνος/η για περισσότερα από ένα (1) φαρμακεία, ανεξαρτήτως εάν το φαρμακείο αυτό είναι το κατάστημα της έδρας ή το υποκατάστημα της ίδιας ή διαφορετικής ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας.

Και πάλι προστέθηκαν και οι περιττές λέξεις “γυναικών & ανδρών”) !!

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ασαφής και αμφιβόλου χρησιμότητας, αφού ο ιδιοκτήτης φαρμακοποιός είναι και υπεύθυνος. Εάν αφορά τους ιδιώτες ιδιοκτήτες φαρμακείου, η παρ. 5 το ρυθμίζει. Τέλος εάν αφορά τα υποκαταστήματα ή τα επί πλέον του ενός φαρμακεία, θα έπρεπε να το διευκρινίζει.

ΑΡΘΡΟ 2 : Ρυθμίσεις για τις άδειες φαρμακείων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Κάθε άδεια ίδρυσης αντιστοιχεί σε ένα (1) φαρμακείο. Για το έτος 2015 επιτρέπεται η χορήγηση μέχρι πέντε (5) αδειών. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγούμενων αδειών αυξάνεται κατά μία (1) άδεια κατ’ ανώτατο όριο κατ’ έτος μέχρι το 2020, οπότε και ορίζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός αδειών οι δέκα (10) άδειες σε πανελλαδική κλίμακα

ΑΡΘΡΟ 2 : Ρυθμίσεις για τις άδειες φαρμακείων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Κάθε άδεια ίδρυσης αντιστοιχεί σε ένα (1) κατάστημα ή  υποκατά-στημα φαρμακείου. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγούμενων αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο αυξάνεται κατά μία (1) άδεια κατ’ ανώτατοόριο κατ’ έτος μέχρι το 2020, οπότε και ορίζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός οι δέκα (10) άδειες σε παν-ελλαδική κλίμακα. Πιο συγκεκρι-μένα, για το έτος 2016 επιτρέπε-ται η χορήγηση μέχρις έξι (6) αδειών στο ίδιο πρόσωπο, για το έτος 2017 μέχρι επτά (7), για το έτος 2018 μέχρι οκτώ (8), για το έτος 2019 μέχρι εννιά (9) και για το 2020 μέχρι δέκα (10) αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο.

Ασήμαντη αλλαγή : Αναριθμήθηκε η παραγραφος 2 σε 3. Είναι το ίδιο νόημα με περισσότερες λεπτομέρειες. Προστέθηκε η διευκρίνιση του υποκαταστήματος. Απαιτείται πλέον άδεια ιδρύσεως και για το υποκατάστημα.

ΑΡΘΡΟ 2 : Ρυθμίσεις για τις άδειες φαρμακείων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται για την περιφέρεια των Δήμων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ 87 Α ́).

ΑΡΘΡΟ 2 : Ρυθμίσεις για τις άδειες φαρμακείων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Για την χορήγηση των αδειών ίδρυσης φαρμακείων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α ́ 31), όπως ισχύει.

Σημαντική αλλαγή :

Αφαιρέθηκε η διάταξη της παραγράφου 3 και προστέθηκε νέα ρύθμιση ως παράγραφος 4 :

Ν. 3918/2011 άρθρο 36 παρ. 3 :Στο άρθρο αυτό (παράγραφος 3) διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού των πληθυσμιακών κριτηρίων, σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται αναλογία ενός φαρμακείου ανά χίλιους (1.000) κατοίκους, κατ’ αρχήν σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και, όπου αυτές δεν υπάρχουν, σε επίπεδο δημοτικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων και, όπου δεν υπάρχουν τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, ούτε δημοτικές ενότητες, σε επίπεδο δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).

ΑΡΘΡΟ 2 : Ρυθμίσεις για τις άδειες φαρμακείων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Τα φαρμακεία των ιδιωτών μη φαρμακοποιών που ιδρύονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης λειτουργούν υποχρεω-τικά με την μορφή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που πρέπει να έχει συσταθεί πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου. Στην εταιρική σύνθεση των ΕΠΕ στις οποίες συμμετέχουν μη φαρμακοποιοί, μετέχει υποχρεωτικά ως εταίρος, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20%, και ο ορισθείς υπεύθυνος φαρμακοποιός για την λειτουργία κάθε φαρμακείου. Τα φαρμακεία για τα οποία δίδεται άδεια ίδρυσης σε φαρμακοποιό, μπορούν να λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις είτε με όποια εταιρική μορφή του αστικού δικαίου επιλέξουν οι εταίροι τους, πλην εκείνης της ανώνυμης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 2 : Ρυθμίσεις για τις άδειες φαρμακείων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. α)

Τα φαρμακεία, για τα οποία δίδεται άδεια ίδρυσης σε ιδιώτη μη φαρμακοποιό, άνδρα ή γυναίκα, τα λειτουργεί υποχρεωτικά Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, που πρέπει να έχει συσταθεί πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου. Στην εταιρική σύνθεση της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, μετέχει υποχρεωτικά ως εταίρος και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20% στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας, και ο/η φαρμακοποιός, ο/η οποίος/α έχει δηλωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας, υπεύθυνος/η για την λειτουργία του φαρμακείου. Η προϋπόθεση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να συντρέχει καθ’ όλο το χρόνο της λειτουργίας του φαρμακείου από την ΕΠΕ καθώς και σε κάθε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβίβα-σης των εταιρικών ποσοστών.

Ασήμαντες αλλαγές :Αναριθμήθηκε η παραγραφος 4 σε 5. Είναι το ίδιο νόημα με περισσότερες λόγια, υπό τύπον εγκυκλίου.

Η σημασία του “τουλάχιστον 20%” είναι ότι, ο φαρμακοποιός έχει το δικαίωμα να διαπραγμα-τευθεί μεγαλύτερο ποσοστό ΑΠΟ ΤΟ 20%. Ακόμα και μέχρι 99%. τοις εκατό.

Νέα αλλαγή : 

Το ποσοστό 20% (και κατ΄ ακου-λουθία, (για την ταυτότητα του νομικού λόγου), το όποιο ποσοστό πάνω από το 20% συμφωνηθεί, θα διατηρείται υποχρεωτικά καθ’ όλη την χρονική διάρκεια της ΕΠΕ.