ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ Κ.Υ.Α (από 24-05-2016 και μετά)

goose canada  canada goose  

our website  canada goose outlet  

cheap canada goose  our website  

canada goose outlet  our website  

ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ Κ.Υ.Α (από 24-05-2016 και μετά)

Α. Με τις διατάξεις της ΚΥΑ Γ5(β)/ΓΠοικ3627723-5-2016

1. Για φαρμακοποιούς :

Αδειούχος : Φαρμακοποιός (φυσικό πρόσωπο). Προσωποπαγής άδεια ίδρυσης και γιά Υποκαταστήματα. Εντός πληθυσμιακών ορίων (1 φ > 1.000 κατοίκους).

Αριθμός αδειών : Συνολικά σε φαρμακεία & υποκαταστήματα φαρμακείων > 6 (2016). 7 (2017), 8 (2018), 9 (2019) & maximum 10 (2010).

Υπευθυνότης : Ο αδειούχος για το πρώτο, άλλος φαρμακοποιός (μισθωτός ή εταίρος) για τα υπόλοιπα φαρμακεία ή υποκαταστήματα.

Μορφή εταιρικής εκμετάλλευσης : α) Ατομική επιχείρηση, β) Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, γ) Ο.Ε., δ) Ε.Ε., ε) Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, στ) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία [Ι.Κ.Ε.].

Δεν επιτρέπονται οι εταιρικές μορφές της Ανώνυμης Εταιρείας και της Αφανούς Εταιρείας ( άρθρα 285-292 του Ν. 4072/2012).

Β. Με τις λοιπές διατάξεις της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας

2. Για φαρμακοποιούς μόνον : 12 Ν. 5607/1932

»Αδειούχος : Φαρμακοποιός (φυσικό πρόσωπο). Προσωποπαγής άδεια ίδρυσης με το άρθρο άρθρου 12 Ν. 5607/1932 για την συστέγαση του με φαρμακείο που ήδη λειτουργεί. Εκτός πληθυσμιακών ορίων. Αφορά μόνον φαρμακοποιούς. (*) Λειτουργούν φαρμακείο αδειούχου φαρμακοποιού. Δεν ρυθμίζεται συστέγαση φαρμακοποιού με φαρμακείο αδειούχου «ιδιώτη»  [Ελπίζω να μην πειράξουν αυτή την διάταξη]. Υπάρχει η συστέγαση που προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 5607/1932 (όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 1963/1991) και στην συνέχεια από το άρθρο 219 του ν. 4281/2014 που αντικατέστησε την παρ. 1) : Δηλαδή : Με το άρθρο 219 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/08-08-2014) η  παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 αντικαταστάθηκε ως εξής:
«1. Με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη της έδρας των συστεγαζόμενων φαρμακείων δύναται να επιτραπεί η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα περισσοτέρων του ενός (1) υπό ίδρυση φαρμακείων εφόσον χωροταξικά δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του κοινού και δεν έχει δηλωθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα η λειτουργία νεοϊδρυόμενου φαρμακείου ή η μεταφορά φαρμακείου που ήδη λειτουργεί σε άλλη θέση. Στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση της ιδρύσεως του φαρμακείου με τη λήψη άδειας λειτουργίας και η πραγματοποίηση της μεταφοράς πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, αν δε παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η δηλωθείσα ίδρυση και η μεταφορά δεν αποτελούν κώλυμα για την έγκριση της αιτούμενης συστεγάσεως. Ομοίως μπορεί να επιτραπεί η συστέγαση φαρμακείων υπό ίδρυση με λειτουργούντα φαρμακεία, καθώς και λειτουργούντων φαρμακείων μεταξύ τους. Επίσης επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα φαρμακαποθηκών υπό ίδρυση ή λειτουργουσών και υπό ίδρυση φαρμακαποθηκών ή και λειτουργουσών μεταξύ τους.»

Αριθμός αδειών : Συνολικά μπορεί να του χορηγηθούν και άδειες για άλλα φαρμακεία & υποκαταστήματα φαρμακείων > 6 (2016). 7 (2017), 8 (2018), 9 (2019) & maximum 10 (2010).

Υπευθυνότης : Οι Χ αδειούχοι για τα συστεγασμένα, ο νέος φαρμακοποιός στην περίπτωση της αποσυστέγασης. (μισθωτός ή εταίρος) για τα υπόλοιπα φαρμακεία ή υποκαταστήματα.

Μορφή εταιρικής εκμετάλλευσης : Υποχρεωτικά ΜΟΝΟΝ Ομόρρυθμη Εταιρεία.» Στο άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 1963/1991 ορίζεται ότι τα συστεγασμένα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας, που συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οριζομένων συν διαχειριστών όλων των συμμετεχόντων στη συστέγαση φαρμακοποιών. [Ελπίζω να μην πειράξουν ούτε αυτή την διάταξη] : 

  • «7. Τα κατά το παρόν άρθρο συστεγαζόμενα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας, που συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οριζομένων συνδιαχειριστών όλων των συμμετεχόντων στη συστέγαση φαρμακοποιών και εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 2, 3,4,5 και 7 του άρθρ. 17 του ν. 5607/1932, όπως τούτο αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τα άρθρ. 6 του ν. 328/1976 και 14 του ν. 1821/1988 (ΦΕΚ 271 Α’)».

Θεωρώ ότι, παρ΄όλο που η διάταξη αναφέρεται στην αναλογικότητα ήδη καταργημένων διατάξεων, η διάταξη για την εταιρική μορφή ΟΕ ορίζεται ρητά και δεν επιδέχεται άλλες ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Δεν επιτρέπονται οι εταιρικές μορφές της Ανώνυμης Εταιρείας, της Αφανούς Ε»ταιρείας, της  Μονοπρόσωπης ΕΠΕ, της Ε.Ε., της ΕΠΕ, της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας [Ι.Κ.Ε.].
3. Για φαρμακοποιούς μόνον : 36 παρ. 6 ν. 3811/2011

Αδειούχος : Φαρμακοποιός (φυσικό πρόσωπο). Προσωποπαγής άδεια υπό ίδρυση με το άρθρο 36 παρ. 6 ν. 3811/2011 με σκοπό την συστέγαση με λειτουργούν* φαρμακείο. Εκτός πληθυσμιακών ορίων (κατ΄εξαίρεση). Αφορά μόνον φαρμακοποιούς. (*) Λειτουργούν φαρμακείο αδειούχου φαρμακοποιού και όχι «ιδιώτη»

Αριθμός αδειών : Συνολικά μπορεί να του χορηγηθούν και άδειες για άλλα φαρμακεία & υποκαταστήματα φαρμακείων > 6 (2016). 7 (2017), 8 (2018), 9 (2019) & maximum 10 (2010).

Υπευθυνότης : Ο ΔΥΟ αδειούχοι για τα συστεγασμένα, ο νέος φαρμακοποιός στην περίπτωση της αποσυστέγασης. (μισθωτός ή εταίρος) για τα υπόλοιπα φαρμακεία ή υποκαταστήματα.

Μορφή εταιρικής εκμετάλλευσης : Υποχρεωτικά ΜΟΝΟΝ Ομόρρυθμη Εταιρεία.  Ποσοστά ελεύθερα. Δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά κατ’ αναλογίαν δικαίου θεωρούμε ότι καλόν θα είναι η ΟΕ να περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο.

Δεν επιτρέπονται οι εταιρικές μορφές της Ανώνυμης Εταιρείας, της Αφανούς Εταιρείας, της  Μονοπρόσωπης ΕΠΕ, της Ε.Ε., της ΕΠΕ, της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας [Ι.Κ.Ε.].

canada goose canada goose canada goose

is azithromycin penicillin acyclovir 800mg what is tamoxifen zoloft vs lexapro lexapro 20mg viagra on line what is azithromycin used for zithromax z-pak acyclovir dose side effects of azithromycin 250 mg viagra 100 lexapro withdrawal cialis voucher generic lexapro what is acyclovir used for viagra pills what is cipro lexapro vs celexa pfizer viagra ciprofloxacin hcl 500 mg tab viagra ohne rezept aus deutschland levitra vs viagra acyclovir 800 mg viagra vs cialis vs levitra cialis 5mg viagra kaufen lexapro dosage viagra prices lexapro for anxiety is azithromycin what is acyclovir for is tamoxifen chemotherapy ciprofloxacin nebenwirkungen cialis coupons from manufacturer lexapro overdose cialis reviews viagra dosage ciprofloxacin 500 mg tabletten levitra without a doctor prescription azithromycin for uti cialis pills viagra 100mg tablets retail price tamoxifen langzeitfolgen cialis cheap side effects of viagra azithromycin 250 mg treatment ciprofloxacin bnf is lexapro a controlled substance lexapro bula cheap viagra side effects of ciprofloxacin what is ciprofloxacin azithromycin vs erythromycin over the counter viagra lexapro vs wellbutrin cialis 30 day sample lexapro 10mg ciprofloxacin class nolvadex viagra activate azithromycin coverage acyclovir dosage tamoxifen and bone pain utilisation viagra ciprofloxacin 500mg tablets tamoxifen nebenwirkungen how to wean off lexapro zithromax 500 mg viagra generic cialis medication cialis discount azithromycine viagra soft what is ciprofloxacin prescribed for ciprofloxacin drops zithromax dosage viagra uk viagra alternatives zovirax for cold sores what is acyclovir cipro uses finasteride 5mg tab viagra samples cialis copay card what does ciprofloxacin treat zovirax dosage buy viagra online azithromycine eg 500 mg bijsluiter equipe argentine viagra levitra rezeptfrei deutschland propecia side effects cialis 30 day trial coupon free viagra cialis for daily use cialis tadalafil how to get off lexapro cipro cialis dosage strengths azithromycin 250 effects of stopping lexapro suddenly buy generic levitra lexapro medication ciprofloxacin hydrochloride cialis free trial what is cipro usually prescribed for cialis sample acyclovir 400 mg cialis azithromycin three times a week ciprofloxacin uses cialis for sale finasteride side effects in men tamoxifen therapy what does azithromycin treat azithromycin 500 viagra vs cialis cipro dangers viagra 100mg tamoxifen and foods to avoid finasteride 5 mg azithromycin 500 erfahrungen cialis generic availability cyalis sex viagra for women viagra tesco cialis generic acyclovir ointment 5 lexapro generic viagra side effects discount cialis what is escitalopram finasteride vs dutasteride azithromycin uses cialis 20 mg ciprofloxacin ciprofloxacin drug class levitra vs viagra for hardness what is cialis viagra online side effects of lexapro in women what is lexapro cialis patent expiration tamoxifen side effects cialis pharmacy prices erectile dysfunction cialis how does cialis work what is tamoxifen used for thuoc azithromycin finasteride side effects cipro antibiotics ciprofloxacin coverage how long does viagra last vardenafil 20mg viagra coupons ciprofloxacin spc lowest cialis prices when will cialis go generic daily cialis antibiotic ciprofloxacin side effects of ciprofloxacin 500 mg what is lexapro used for free cialis levitra erfahrungen side effects of finasteride acyclovir ointment viagra for women levitra vs viagra tamoxifen interaction cialis effects cialis generic tadalafil best price viagra what infections does ciprofloxacin treat viagra single packs cialis canada acyclovir cream cialis on line ciprofloxacin 500 mg for urinary tract infection generic cialis zovirax pills zovirax ointment viagra receptfritt escitalopram 10 mg canadian viagra viagra cialis cipro side effects in elderly azithromycin medscape online viagra how long for azithromycin to take effect lexapro and weight gain ciprofloxacin side effects viagra sex ciprofloxacin eye drops cialis 5 mg finasteride effets secondaires lexapro side effects in men cialis price cialis patent expiration date extended acyclovir ciprofloxacin hydrochloride ophthalmic azithromycin tablets side effects of lexapro 10 mg viagra without a doctor prescription usa buy levitra cialis 20mg pfizer viagra coupons from pfizer acyclovir vs valacyclovir cialis from canada viagra for sale uk lexapro dosing viagra pillen kruidvat azithromycin 500mg order viagra side effects of acyclovir lexapro vs zoloft finasteride permanent side effects cialis samples lexapro coupons wholesale cialis levitra online lexapro side effects azithromycin tablet lexapro generic name levitra prezzo in farmacia cipro 500 how to wean off lexapro without withdrawals lexapro reviews cialis cost zovirax cialis testimonials ciprofloxacin 500mg antibiotics side effects what is cipro used for celexa vs lexapro viamedic cialis what does finasteride do cialis patent expiration 2017 levitra 20 mg precio farmacia women viagra lexapro and weight gain in women escitalopram oxalate lexapro benefits for women cost of viagra finasteride dosage buy cialis azithromycin liquid cialis coupon what does ciprofloxacin 500mg treat side effects of finasteride 5mg acyclovir dosing wellbutrin and lexapro azithromycin side effects generic levitra vardenafil 20mg cialis trial what bacteria does ciprofloxacin kill how much does cialis cost withdrawal from lexapro what does viagra do azithromycin for strep throat ciprofloxacin 500 viagra on line no prec levitra coupon viagra cost tamoxifen cost 200 cialis coupon azithromycin drug class azithromycin pediatric dosing ciprofloxacin 500mg ciprofloxacin dosierung viagra canada how does acyclovir work viagra cipro antibiotic finasteride for women tamoxifen side effects in women over 55 herbal viagra viagra tablet cialis samples overnight cialis dosage cialis for women how long for lexapro to work tamoxifen citrate acyclovir 800 mg 5 times a day finasteride efectos secundarios acyclovir dosage for cold sores finasteride 5 mg tab tamoxifen lawsuits buying viagra zovirax cream cialis 10 mg azithromycin 250mg tablets 6 pack ciprofloxacin 500mg antibiotics ciprofloxacin 500 mg ciprofloxacin hcl finasteride for hair loss lexapro weight gain cipro side effects cialis vs viagra zithromax antibiotic viagra substitute escitalopram effets secondaires cialis for bph tamoxifen side effects in women levitra 20 mg revatio vs viagra viagra bestellen stopping lexapro online cialis viagra alternative finasteride generic cialis tadalafil where to buy viagra viagra ohne rezept auf rechnung cialis 5mg daily cialis savings card viagra wiki lexapro and weight loss cialis otc what works better than viagra cialis website levitra 20 mg von bayer tamoxifen bijwerkingen what is azithromycin lexapro para que sirve side effects of cialis acyclovir for shingles cialis without a doctor’s prescription propecia viagra coupon discount viagra lexapro dosages viagra effects cheap cialis azithromycin 250 mg acyclovir medication does lexapro cause weight gain azithromycin dosage acyclovir 800 mg for shingles viagra nebenwirkungen levitra coupons viagra without a doctor prescription cheap levitra escitalopram cialis coupons 2017 lexapro 5mg finasteride 5mg viagra sans ordonnance cialis 20mg directions viagra natural common side effects of ciprofloxacin 500 mg canada viagra azithromycin 500 mg how does lexapro work lexapro azithromycin 250mg viagra vs cialis vs levitra viagra for sale cialis coupon print escitalopram 20 mg finasteride 1mg finasteride long term effects cialis professional viagra from canada cilias side effects of azithromycin cialis side effects levitra acyclovir for cold sores buy viagra viagra vs cialis ciprofloxacin 250mg viagra generico finasteride and enlarged prostate levitra 20mg azithromycin levitra 20mg cost per pill what is lexapro for cialis coupons how to take cialis tamoxifen ciprofloxacin for dogs lexapro side effects in women ciprofloxacin 250 mg ciprofloxacin dosage viagra pill side effects lexapro how does viagra work what is finasteride used for cialis pills for sale is ciprofloxacin a penicillin viagra 50mg viagra price azithromycin pregnancy category azithromycin z pak levitra bayer 20mg meilleur prix natural viagra cialis dosage recommendations acyclovir 400mg finasteride reviews cialis pricing azithromycin 5 day dose pack cipro drug class cialis or viagra viagra en ligne livraison 24h escitalopram 10 mg para que sirve female viagra cialis canadian pharmacy weaning off lexapro generic for cialis what is viagra first few days on lexapro finasteride hair loss vardenafil vs viagra viagra wikipedia lexapro withdrawal symptoms viagra tablets generic viagra effects of stopping finasteride post finasteride syndrome cialis coupons printable buy generic viagra side effects of tamoxifen buy levitra online generic viagra 100mg acyclovir side effects cialis coupon 20 mg price cialis finasteride tablets finasteride medication buy cialis online ciprofloxacin hcl 500 mg side effects of lexapro azithromycin for pneumonia canadian cialis viagra medicine cialis daily cipro for uti sophia viagra ciprofloxacin dose levitra 10 mg prezzo viagra costs azithromycin eye drops escitalopram side effects cost of cialis ciprofloxacin hcl 500 mg side effects lexapro manufacturer website levitra 20 mg cost walmart canada cialis what is finasteride cipro and tendonitis cialis alternative azithromycin without a doctor’s prescription finasteride 5mg side effects escitalopram 10mg viagra 100 mg cialas ciprofloxacin side effects after age 60 azithromycine 250 mg azithromycin cost finasteride results cialis prices what is ciprofloxacin used for levitra prices azithromycin pregnancy generic cialis at walmart how to use viagra ciprofloxacin ophthalmic solution lexapro 10 mg tamoxifen and weight gain ciprofloxacin used for lexapro side effects men cialis vs viagra levitra generic finasteride 5mg side effects mayo clinic azithromycin class cialis for men acyclovir 200mg lexapro and wellbutrin combination therapy viagra for men escitalopram nebenwirkungen cealis what is azithromycin for levitra dosage generic for lexapro liquid cialis generic levitra zithromax azithromycin and alcohol ciprofloxacin side effects in women cialis online cipro dosage 9 levitra at walmart