ιδιοκτησιακό φαρμακείων > νομοθετικό αλαλούμ [ν. 4336/15 άρθρο 2 υποπαρ. 12Δ]

Η έλλειψη νομοτεχνικών γνώσεων και η πλήρης αδιαφορία των υπευθύνων (ελληνικής πολιτικής ηγεσίας & «θεσμών») στην προσπάθεια τους της επιβολής της «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, οδήγησαν στην τραγελαφική νομική κατάσταση της ανυπαρξίας στο μεγαλύτερο μέρος της της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Μιας νομοθεσίας που έζησε 87 χρόνια !!
Με τον πρόσφατο νόμο 4336/14-08-2015 (ΦΕΚ 94Α’) στην σελ. 981 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ12:
17. Το άρθρο 6 του ν. 328/1976 καταργείται.
18. Το άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (Α΄138) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Υγείας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.»

ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΙΟ :
1ον : Η παράγραφος 2 περ. β)που απαιτούσε πτυχίο φαρμακευτικής κλπ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ μόνη αυτή, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί, αλλά ολόκληρο το άρθρο 1. Η διάταξη αυτή έχει – μεταξύ άλλων – ως εξής : «Για την απόκτηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου απαιτείται ο αιτών να έχει τα κατωτέρω προσόντα, που αποδεικνύονται με τα υποβαλλόμενα αντίστοιχα πιστοποιητικά των αρμόδιων αρχών:
α) Την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός των Κρατών – Μελών της Ε.Ο.Κ.
β) Πτυχίο φαρμακευτικής σχολής και άδεια ασκήσεως της φαρμακευτικής στην Ελλάδα.

…………………………………………………………………………
ΑΡΑ υπάρχει έδαφος να σωθεί το ιδιοκτησιακό υπέρ των φαρμακοποιών, με την προβλεπόμενη έκδοση ΚΥΑ !! Το μόνο προσωρινά που δεν έχει ρυθμιστεί είναι η φαλκίδευση της αρμοδιότητας των Περιφερειών για την έκδοση της σχετικής διοικητικής απόφασης.
2ον : Η κατάργηση του περιοριστικού άρθρου 6 ν. 328/1976 ως προς την επιβολή συγκεκριμένων μορφών εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείου, θεωρώ ότι καλώς έγινε, διότι από τους τότε σοφούς συντάκτες της διατάξεως αυτής είχε καθιερωθεί ένας «δήθεν προστατευτισμός» των φαρμακοποιών.
ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ :

Με το κενό που επήλθε μετά την αντικατάσταση του άρθρου 1 ν. 1963, από τον μνημονιακό νόμο 4336, όσον αφορά την αρμοδιότητα των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου, δεν έχει θιγεί η αρμοδιότητα τους για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας !