Φαρμακομεσίτες

Οδηγία 2011/62/ΕΕτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου showbox free download, στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Καθιερώνεται στην Οδηγία αυτή για πρώτη φορά επίσημα, ο θεσμός του φαρμακομεσίτη. Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 174 της 01/07/2011.