Φαρμακεία. Αναστολή εκτελέσεως

Κατά τα τελευταία έτη (2010-12) είναι πλούσια η νομολογία του ΣτΕ αλλά και πρόσφατα των Διοικητικών Εφετείων (ακυρωτικής διαδικασίας), που τα δικαστήρια έκαναν δεκτές αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως διοικητικών αποφάσεων που όριζαν το κλείσιμο κληρονομικών φαρμακείων, ακόμη και στις περιπτώσεις φαρμακοποιών που συμπλήρωσαν το 70ο έτος της ηλικίας τους, όταν υπάρχει τέκνο που σπουδάζει την φαρμακευτική. Πρόσφατη δε αδημοσίευτη απόφαση(2013) δέχτηκε ότι, επειδή «ο γιος του θανόντος … σπουδάζει φαρμακευτική, η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και πρέπει να διαταχθεί ως κατάλληλο ασφαλιστικό μέτρο η συνέχιση της λειτουργίας του φαρμακείου, μέχρι να δημοσιευθεί απόφαση επί της αιτήσεως ακυρώσεως …»

Από το ιστορικό & σκεπτικό πολλών από τις παραπάνω αποφάσεις, αναδεικνύονται οι, εκ μέρους των διαφόρων διοικητικών υπηρεσιών,  αντιφατικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις, ως προς τον χρόνο έναρξης της επταετούς παρατάσεως για το τέκνο φαρμακοποιού που σπουδάζει φαρμακευτική, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων μελών των οικογενειών των θανόντων φαρμακοποιών, ενώ η σχετική διάταξη είναι σαφέστατη, όπως στο σχετικό άρθρο αποδεικνύεται. [Βλ. άνω δεξιά στην στήλη «Πρόσφατα Άρθρα]