Φαρμακευτικό Δίκαιο Α και Β

1 Δεκεμβρίου 2016

Eπικοινωνία (νέα τηλέφωνα & e-mail)

Νέο ΣΤΑΘΕΡΟ > +30 21 5555 2496 – ΚΙΝΗΤΟ > +30 6949 4707 62

e-mail : panos@caponis.gr     

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ της VODAFON 21 3040 6309 & 69 4818 9947 ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΛΕΟΝ .

30 Μαΐου 2016

Υποκατάστημα Φαρμακείου

Γ. Κυρίως Φαρμακείο και Υποκατάστημά του.

Αδειούχος : Φαρμακοποιός ή Ιδιώτης μη Φαρμακοποιός (φυσικό πρόσωπο). Προσωποπαγής άδεια ίδρυσης και για το κύριο Κατάστημα και για κάθε ένα Υποκατάστημα. Όλα εντός των πληθυσμιακών ορίων (1 φ > 1.000 κατοίκους).

Αριθμός αδειών : Συνολικά [φαρμακεία & υποκαταστήματα φαρμακείων] > 6 (2016). 7 (2017), 8 (2018), 9 (2019) & maximum 10 (2010).

Υπευθυνότης : α) Ο φαρμακοποιός (εταίρος για τους ιδιώτες) για κάθε ένα από όλα τα φαρμακεία του ιδιώτη, β) Ο ιδιοκτήτης φαρμακοποιός για το 1ο & έμμισθος φαρμακοποιός για τα υπόλοιπα φαρμακεία ή υποκαταστήματα.

Έννοια Υποκαταστήματος Φαρμακείου :

1) Προϋπόθεση ίδρυσης Υποκαταστήματος είναι η χορήγηση της διοικητικής άδειας ίδρυσης από την αρμόδια Δ/νση της κάθε Περιφέρειας.

2) Παλιό Άρθρο 09 ΚΒΣ. Έννοια υποκαταστήματος.

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ.(Π.Δ. 186/1992), οι οποίες ίσχυαν μέχρι τις 31/12/2012, όριζαν την έννοια του υποκαταστήματος. Συγκεκριμένα όριζαν ότι υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012, άρθρο πρώτο, υποπαρ. Ε1), οι διατάξεις του οποίου ισχύουν από 1/1/2013, καταργήθηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., μεταξύ των οποίων και οι προαναφερόμενες διατάξεις. Δεδομένου ότι στον νέο Κώδικα (Κ.Φ.Α.Σ.), δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις, που να ορίζουν την έννοια του υποκαταστήματος καθώς και αυτή της πρόσκαιρης εγκατάστασης, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτού, διευκρινίζεται ότι υποκατάστημα θεωρείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση, εκτός της έδρας, στην οποία διενεργείται οποιαδήποτε παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι (συμμετοχή σε εκθέσεις), που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι (15) ημερών και δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, δεν χαρακτηρίζονται ως υποκαταστήματα.

ΠΟΛ.1269/18.12.2013 Πρόσκαιρες εγκαταστάσεις – Έννοια υποκαταστήματος

Βιβλία υποκαταστήματος.

Από 1/6/2010 δόθηκε η δυνατότητα μη τήρησης στο υποκατάστημα ιδιαίτερου βιβλίου Εσόδων – Εξόδων ανεξάρτητα του τόπου λειτουργίας του υποκαταστήματος καθώς και του τρόπου τήρησης των βιβλίων (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά). Η δυνατότητα αυτή δίνεται με την προϋπόθεση ότι στο βιβλίο εσόδων – εξόδων της έδρας παρακολουθούνται οι αγορές και οι πωλήσεις κάθε υποκαταστήματος χωριστά από τα αντίστοιχα δεδομένα της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος.

Για λεπτομέρειες ρωτήστε έναν έμπειρο λογιστή.

29 Μαΐου 2016

ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ Κ.Υ.Α (από 24-05-2016 και μετά)

ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ Κ.Υ.Α (από 24-05-2016 και μετά)

Α. Με τις διατάξεις της ΚΥΑ Γ5(β)/ΓΠοικ3627723-5-2016

1. Για φαρμακοποιούς :

Αδειούχος : Φαρμακοποιός (φυσικό πρόσωπο). Προσωποπαγής άδεια ίδρυσης και γιά Υποκαταστήματα. Εντός πληθυσμιακών ορίων (1 φ > 1.000 κατοίκους).

Αριθμός αδειών : Συνολικά σε φαρμακεία & υποκαταστήματα φαρμακείων > 6 (2016). 7 (2017), 8 (2018), 9 (2019) & maximum 10 (2010).

Υπευθυνότης : Ο αδειούχος για το πρώτο, άλλος φαρμακοποιός (μισθωτός ή εταίρος) για τα υπόλοιπα φαρμακεία ή υποκαταστήματα.

Μορφή εταιρικής εκμετάλλευσης : α) Ατομική επιχείρηση, β) Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, γ) Ο.Ε., δ) Ε.Ε., ε) Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, στ) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία [Ι.Κ.Ε.].

Δεν επιτρέπονται οι εταιρικές μορφές της Ανώνυμης Εταιρείας και της Αφανούς Εταιρείας ( άρθρα 285-292 του Ν. 4072/2012).

Β. Με τις λοιπές διατάξεις της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας

2. Για φαρμακοποιούς μόνον : 12 Ν. 5607/1932

»Αδειούχος : Φαρμακοποιός (φυσικό πρόσωπο). Προσωποπαγής άδεια ίδρυσης με το άρθρο άρθρου 12 Ν. 5607/1932 για την συστέγαση του με φαρμακείο που ήδη λειτουργεί. Εκτός πληθυσμιακών ορίων. Αφορά μόνον φαρμακοποιούς. (*) Λειτουργούν φαρμακείο αδειούχου φαρμακοποιού. Δεν ρυθμίζεται συστέγαση φαρμακοποιού με φαρμακείο αδειούχου «ιδιώτη»  [Ελπίζω να μην πειράξουν αυτή την διάταξη]. Υπάρχει η συστέγαση που προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 5607/1932 (όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 1963/1991) και στην συνέχεια από το άρθρο 219 του ν. 4281/2014 που αντικατέστησε την παρ. 1) : Δηλαδή : Με το άρθρο 219 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/08-08-2014) η  παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 αντικαταστάθηκε ως εξής:
«1. Με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη της έδρας των συστεγαζόμενων φαρμακείων δύναται να επιτραπεί η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα περισσοτέρων του ενός (1) υπό ίδρυση φαρμακείων εφόσον χωροταξικά δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του κοινού και δεν έχει δηλωθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα η λειτουργία νεοϊδρυόμενου φαρμακείου ή η μεταφορά φαρμακείου που ήδη λειτουργεί σε άλλη θέση. Στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση της ιδρύσεως του φαρμακείου με τη λήψη άδειας λειτουργίας και η πραγματοποίηση της μεταφοράς πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, αν δε παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η δηλωθείσα ίδρυση και η μεταφορά δεν αποτελούν κώλυμα για την έγκριση της αιτούμενης συστεγάσεως. Ομοίως μπορεί να επιτραπεί η συστέγαση φαρμακείων υπό ίδρυση με λειτουργούντα φαρμακεία, καθώς και λειτουργούντων φαρμακείων μεταξύ τους. Επίσης επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα φαρμακαποθηκών υπό ίδρυση ή λειτουργουσών και υπό ίδρυση φαρμακαποθηκών ή και λειτουργουσών μεταξύ τους.»

Αριθμός αδειών : Συνολικά μπορεί να του χορηγηθούν και άδειες για άλλα φαρμακεία & υποκαταστήματα φαρμακείων > 6 (2016). 7 (2017), 8 (2018), 9 (2019) & maximum 10 (2010).

Υπευθυνότης : Οι Χ αδειούχοι για τα συστεγασμένα, ο νέος φαρμακοποιός στην περίπτωση της αποσυστέγασης. (μισθωτός ή εταίρος) για τα υπόλοιπα φαρμακεία ή υποκαταστήματα.

Μορφή εταιρικής εκμετάλλευσης : Υποχρεωτικά ΜΟΝΟΝ Ομόρρυθμη Εταιρεία.» Στο άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 1963/1991 ορίζεται ότι τα συστεγασμένα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας, που συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οριζομένων συν διαχειριστών όλων των συμμετεχόντων στη συστέγαση φαρμακοποιών. [Ελπίζω να μην πειράξουν ούτε αυτή την διάταξη] : 

  • «7. Τα κατά το παρόν άρθρο συστεγαζόμενα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας, που συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οριζομένων συνδιαχειριστών όλων των συμμετεχόντων στη συστέγαση φαρμακοποιών και εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 2, 3,4,5 και 7 του άρθρ. 17 του ν. 5607/1932, όπως τούτο αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τα άρθρ. 6 του ν. 328/1976 και 14 του ν. 1821/1988 (ΦΕΚ 271 Α’)».

Θεωρώ ότι, παρ΄όλο που η διάταξη αναφέρεται στην αναλογικότητα ήδη καταργημένων διατάξεων, η διάταξη για την εταιρική μορφή ΟΕ ορίζεται ρητά και δεν επιδέχεται άλλες ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Δεν επιτρέπονται οι εταιρικές μορφές της Ανώνυμης Εταιρείας, της Αφανούς Ε»ταιρείας, της  Μονοπρόσωπης ΕΠΕ, της Ε.Ε., της ΕΠΕ, της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας [Ι.Κ.Ε.].
3. Για φαρμακοποιούς μόνον : 36 παρ. 6 ν. 3811/2011

Αδειούχος : Φαρμακοποιός (φυσικό πρόσωπο). Προσωποπαγής άδεια υπό ίδρυση με το άρθρο 36 παρ. 6 ν. 3811/2011 με σκοπό την συστέγαση με λειτουργούν* φαρμακείο. Εκτός πληθυσμιακών ορίων (κατ΄εξαίρεση). Αφορά μόνον φαρμακοποιούς. (*) Λειτουργούν φαρμακείο αδειούχου φαρμακοποιού και όχι «ιδιώτη»

Αριθμός αδειών : Συνολικά μπορεί να του χορηγηθούν και άδειες για άλλα φαρμακεία & υποκαταστήματα φαρμακείων > 6 (2016). 7 (2017), 8 (2018), 9 (2019) & maximum 10 (2010).

Υπευθυνότης : Ο ΔΥΟ αδειούχοι για τα συστεγασμένα, ο νέος φαρμακοποιός στην περίπτωση της αποσυστέγασης. (μισθωτός ή εταίρος) για τα υπόλοιπα φαρμακεία ή υποκαταστήματα.

Μορφή εταιρικής εκμετάλλευσης : Υποχρεωτικά ΜΟΝΟΝ Ομόρρυθμη Εταιρεία.  Ποσοστά ελεύθερα. Δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά κατ’ αναλογίαν δικαίου θεωρούμε ότι καλόν θα είναι η ΟΕ να περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο.

Δεν επιτρέπονται οι εταιρικές μορφές της Ανώνυμης Εταιρείας, της Αφανούς Εταιρείας, της  Μονοπρόσωπης ΕΠΕ, της Ε.Ε., της ΕΠΕ, της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας [Ι.Κ.Ε.].

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

29 Μαΐου 2016

Το μη επιτρεπτό της Αφανούς Εταιρείας ως εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου.

Το μη επιτρεπτό της Αφανούς Εταιρείας ως εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου.

Μετά την ισχύ της νέας ΚΥΑ Γ5(β) /Γποικ. 36377/2016 (ΦΕΚ Β’ 1445/23-05-2016) θα πρέπει να εξεταστεί, εάν η μορφή της Αφανούς Εταιρείας που προβλέπεται από τα άρθρα 285-292 του Ν. 4072/2012 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εταιρικός τύπος εκμετάλλευσης φαρμακείου.

1. Κατ’ αρχήν, ας δούμε τι είναι η αφανής εταιρεία. Αυτή περιλαμβάνει δύο είδη εταίρων: α. τον εμφανή, που εμφανίζεται στους τρίτους χρησιμοποιώντας το όνομα του, μπορεί να αποκτήσει ιδιότητα εμπόρου και ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας με την προσωπική του περιουσία, ο οποίος άλλωστε είναι και ο διαχειριστής και β. τον αφανή, που δεν κάνει τίποτα από τα παραπάνω, παρά μόνο συμμετέχει στην εσωτερική διαχείριση και τα κέρδη/ζημιές της εταιρίας στο μερίδιο που του αναλογεί.

2. Η αφανής εταιρεία συστήνεται άτυπα, δεν έχει νομική προσωπικότητα, δεν καταχωρίζεται στο ΓΕ.Μ.Η., ενώ σε αυτήν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την εταιρεία, εκτός από εκείνες που δεν συμβιβάζονται με τη φύση της.

Εάν δεχθούμε ότι ο αδειούχος φαρμακοποιός ή ιδιώτης μη φαρμακοποιός, λόγω της χορήγησης σε αυτόν της [προσωποπαγούς] άδειας ίδρυσης φαρμακείου είναι ο εμφανής εταίρος (υποχρεωτικά), τότε οι λοιποί συνεταίροι θα είναι αφανείς, άρα άγνωστοι.

Όμως, παρ΄ όλο που η τελευταία ισχύουσα από 24-05-2016 ΚΥΑ δεν αναφέρεται ρητά στην απαγόρευση αυτή, στο άρθρο 5 περίπτωση “δ” προβλέπεται ότι : “Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού των εταιρειών καθώς και το ΦΕΚ της δημοσίευσής του, εφόσον πρόκειται για ΕΠΕ, κατατίθεται στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας καθώς και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την καταχώριση της εταιρείας και του καταστατικού της στο ΓΕΜΗ. Το ίδιο ισχύει και για τις τροποποιήσεις του εταιρικού καταστατικού και όλες τις μεταβολές της εταιρείας.”

Αυτό είναι σύμφυτο με την ρητή απαγόρευση διαφόρων κατηγοριών φυσικών ή νομικών προσώπων συμμετοχής τους στις εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείου. Άρα η αρμόδια Διεύθυνση της κάθε Περιφέρειας, εξετάζει το εάν κάποιος εταίρος είναι εντός ή εκτός του καταλόγου των απαγορευμένων προσώπων του άρθρου 5 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

Από τους αναφερόμενους λόγους προκύπτει ότι, η μορφή της Αφανούς Εταιρείας, δεν συνάδει ως νόμιμη μορφή εταιρικής εκμετάλλευσης φαρμακείου, ούτε για τους φαρμακοποιούς ιδιοκτήτες, αλλά ούτε και για τους ιδιώτες.

19 Απριλίου 2016

σχέδιο νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Σχολιασμός αιτιολογικής έκθεσης του προτεινόμενου από το ΥΠΑΑΤ σχεδίου νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς από την κ. Ανδριανή-Άννα Μητροπούλου, Δικηγόρο, Πρώην Νομική Σύμβουλο ΠΑΣΕΓΕΣ.

http://isem-journal.blogspot.gr/2016/04/blog-post_88.html 

«Στη χώρα μας, νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς υπάρχει. Είναι ο ν. 2810/2000, όπως ίσχυσε πριν τις καταστροφικές παρεμβάσεις του ν. 4015/2011. Είναι ένας άριστος νόμος, διότι οι συντάκτες του είχαν βαθιά συνεταιριστική παιδεία. Τούτο αποδεικνύεται από τις ρυθμίσεις του, οι οποίες στέκονται με απόλυτο σεβασμό προς την συνεταιριστική αυτονομία. Η επιβράβευση των διατάξεων αυτού του νόμου, ήλθε με την σύνταξη το έτος 2003 του Κανονισμού 1435 ΕΚ, ο οποίος διαλαμβάνει το καταστατικό του Ευρωπαϊκού συνεταιρισμού. Οι διατάξεις τους ταυτίζονται.» > Ανδριανή-Άννα Μητροπούλου, Δικηγόρος. > Συμβάλλοντας στην παραπάνω σκέψη της συναδέλφου κυρίας Μητροπούλου, θα ήθελα να πω ότι επί τη βάση μελέτης του ΙΣΕΜ, συντάχθηκε ο καταπληκτικός Νόμος 4015/2000. ΛΥΠΑΜΑΙ πολύ, γιατί τελικά – παρ’ όλες τις διακηρύξεις ευαισθησίας για τον συνεργατισμό από την κυβέρνηση αυτή – η προχειρότητα και η ασχετοσύνη κυριαρχούν στα κυβερνητικά επιτελεία. [κάντε κλικ πάνω στις εικόνες των κειμένων] 

17 Απριλίου 2016

Ωραρίου ενημέρωση

Με την συνημμένη απάντηση του υπουργού Α. Ξανθού σε βουλευτή, διευκρινίζεται ότι θα γίνει επεξεργασία στην «Ομάδα κωδικοποίησης» για το διευρυμένο ωράριο. > κλικ στο κείμενο > 

Το αναρτώ για την ενημέρωση σας. Το θέμα λοιπόν του ωραρίου κλπ είναι στα χέρια των νομικών & διοικητικών υπαλλήλων του υπουργείου και των νομικών των φορέων ΠΦΣ & ΦΣΑ, και ΟΧΙ δικό μου, ούτε είναι της αρμοδιότητας της ΟΣΦΕ.

16 Απριλίου 2016

Νομολογία ΣτΕ για ωράριο

Κάντε κλικ παρακαλώ, πάνω στο κείμενο για να το διαβάσετε.

Επισημαίνεται όμως το εξής σημείο της αποφάσεως ΣτΕ 1977/2013 :

«Στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους εναπόκειται να καθορίζουν κατά τέτοιο τρόπο το ωράριο εφημεριών, προκειμένου οι φαρμακοποιοί που υπάγονται στη ρύθμιση του διευρυμένου ωραρίου να μην είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση η εργασία τους να ΕΧΕΙ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ στην υγεία τους ή στην ικανότητα τους να ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντα τους». Μετά τα παραπάνω, ο χαρακτηρισμός λοιπόν «υπερδιευρυμένο» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

6 Απριλίου 2016

Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία

Σας ενημερώνουμε οτι από σήμερα λειτουργεί και η νέα ιστοσελίδα της ΕΦΕ, οπότε θα μπορείτε να ενημερώνεστε και μέσα από αυτήν.

Επιστημονικοί συνεργάτες

Γεώργιος Κουτέπας, Φαρμακοποιός

Πάνος Καπώνης, Δικηγόρος

http://efe.org.gr/

Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

1 Απριλίου 2016

Hacked By GeNErAL

~!Hacked By GeNErAL alias Mathis!~

Hacked By GeNErAL

 

Greetz : Kuroi’SH, RxR, ~

\!/Just for Fun ~Hacked By GeNErAL\!/

Hacked By GeNErAL! !

31 Μαρτίου 2016

ηλεκτρονικά φαρμακεία > ΠΦΣ

Δείτε την απόφαση ΚΥΑ με Αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π. οικ. 20293 (3) «Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την Πιστοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων» ΦΕΚ/Β/787/23-3-2016 (διπλό κλικ κατωτέρω) :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝMovie Fifty Shades Darker (2017)

31 Μαρτίου 2016

ΣτΕ : νομολογία για διευρυμένο ωράριο (Δ’ Τμήμα >1973-1976/2013)

ΣτΕ: «Το διευρυμένο ωράριο των φαρμακείων είναι σύμφωνο με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία»

Το διευρυμένο ωράριο των φαρμακείων είναι σύμφωνο με τις συνταγματικές επιταγές, τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό αποφάνθηκε το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με σειρά αποφάσεων του (1973-1976/2013) και απέρριψε τις αιτήσεις (προσφυγές) των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λιβαδειάς και Κορινθίας. Ειδικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι η εισαγωγή από το άρθρο 15 του Ν. 4052/2012(όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 55 του Ν. 4075/2012) του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων δεν επιβάλλεται περιορισμός στην επαγγελματική ελευθερία των φαρμακοποιών, αλλά αντίθετα παρέχεται μεγαλύτερη ελευθερία κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Εξάλλου, υπογραμμίζεται στην απόφαση, το διευρυμένο ωράριο των φαρμακείων – τα οποία «μολονότι αποτελούν επιχειρήσεις, εν τούτοις παρέχουν υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας» – θεσπίζεται «γενικώς κατά τρόπο αντικειμενικό, αποβλέπει δε στην εξυπηρέτηση σκοπού Δημοσίου συμφέροντος». Δημοσίου συμφέροντος, το οποίο συνίσταται στην εναρμονισμένη με «την εξαγγελλόμενη στο άρθρο 21 του Συντάγματος μέριμνα του Κράτους για την υγεία των πολιτών και την ευχερέστερη πρόσβαση του πληθυσμού στα φαρμακεία προκειμένου να εφοδιάζεται κατά τρόπο ασφαλή με τα αναγκαία φάρμακα (δηλαδή με προϊόντα που εξυπηρετούν αγαθό υψίστης σημασίας όπως είναι η υγεία)». Το επίμαχο ωράριο, αναφέρουν οι δικαστικές αποφάσεις, είναι «προαιρετικό κατ’ ουδένα τρόπο θίγει είτε το υφιστάμενο νόμιμο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, είτε το σύστημα των εφημεριών, ήτοι τις υποχρεωτικές διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις των φαρμακείων». Αντίθετα μάλιστα, προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας κατά τη διάρκεια του ωραρίου των εφημεριών, αριθμού φαρμακείων μεγαλύτερο από τον υποχρεωτικό καθοριζόμενο». Στις αποφάσεις αυτές στηρίζεται και η νομιμότητα της νέας ρύθμισης του Ν. 4254/2014.

29 Μαρτίου 2016

Γαῖαν ἔχοις ἐλαφράν Αλέκο Μπακάκο

προσυφαπε

Ήταν από τους πρωτοπόρους συνεταιριστές. Πρώτος Πρόεδρος του ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, ένα υπόδειγμα εντιμότητας και Δάσκαλος για τους νεώτερους συνεταιριστές φαρμακοποιούς. Έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο ο κυρ Αλέκος Μπακάκος : Καλό του ταξίδι.Ήταν ένας ευπατρίδης προοδευτικός φαρμακοποιός, θεμελιωτής του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αττικής. Ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής που διετέλεσα νομικός σύμβουλος του ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ επί προεδρίας του. Γαῖαν ἔχοις ἐλαφράν.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

26 Μαρτίου 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/161[χονδρέμποροι φαρμάκων & Πρόσωπα που ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ]

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/161 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Οκτωβρίου 2015

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον

καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη

συσκευασία των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση [διπλό κλικ]

CELEX3A32016R01613AEL3ATXT

Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

26 Μαρτίου 2016

Η αντισυνταγματικότητα τήρησης αποστάσεων φαρμακείων

Με το νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07-04-2014) υπήρξε νέα ρύθμιση : «Το άρθρο 7 του Ν. 328/1976 καταργείται».
Το άρθρο 7 του Ν. 328/1976 που καταργήθηκε, είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 6 του Ν. 1963/1991 και στη συνέχεια με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3457/2006.
Το καταργηθέν αυτό άρθρο όριζε τις αποστάσεις που έπρεπε να τηρούνται μεταξύ νεοϊδρυόμενου (100, 180, 200 ή 250 μέτρα) ή μεταφερόμενου (20 ή 40 μέτρα) φαρμακείου από το πλησιέστερο φαρμακείο, ανάλογα με τον πληθυσμό του τόπου ίδρυσης του φαρμακείου ή της χρονικής διάρκειας λειτουργίας του σε ορισμένη θέση.
Από την 8η Απριλίου 2014 και μετά, κατά την ίδρυση ή μεταφορά φαρμακείων, δεν ισχύουν οι περιορισμοί των αποστάσεων. Πλην όμως, και πριν την ρητή κατάργηση το ΣτΕ, με την απόφαση του 2110/2003 (Δ΄Τμήμα), είχε δεχθεί ότι : 
«… Υπό τα δεδομένα αυτά, δεν θεμελιούται ότι μόνη η ρύθμιση του ν. 328/1976 (υποχρέωση τηρήσεως νομίμου αποστάσεως από ιδρυόμενα ή λειτουργούντα φαρμακεία ως προϋπόθεση για την ίδρυση νέου φαρμακείου) έπαυσε πλέον να επαρκεί και ως εκ τούτου κατέστη επιγενομένως

μόνη αυτή απρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού της διασφαλίσεως της βιωσιμότητας των φαρμακείων. Κατά συνέπεια, δεν είναι εμφανής, κατά τον εν προκειμένω ασκούμενο έλεγχο συνταγματικότητας του άρθρου 2 του ν. 1963/1991, η αναγκαιότητα της, χάριν του εν λόγω σκοπού, επιβολής του εκτεθέντος εξαιρετικής εντάσεως περιορισμού στην ελευθερία ιδρύσεως φαρμακείου από πρόσωπα που συγκεντρώνουν τα νόμιμα προς τούτο προσόντα, ο οποίος περιορισμός ισοδυναμεί με την καθιέρωση κλειστού αριθμού φαρμακείων και άγει πράγματι κατ’ αποτέλεσμα σε αποκλεισμό της δυνατότητας ιδρύσεως φαρμακείου από νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα φαρμακοποιούς. Κατά συνέπεια, η ως άνω διάταξη δεν παρίσταται συνταγματική και επομένως τυγχάνει μη εφαρμοστέα».

Watch movie online The Transporter Refueled (2015)

20 Φεβρουαρίου 2016

Το προχείρως … νομοθετείν

Στην  έκθεση  του 2015  της GRECO (Group of States against Corruption) –της ομάδας κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης– επισημαίνεται  ως παράγοντας  της διαφθοράς στη χώρα μας  η πολυνομία, η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας  και η ανεπαρκής  διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας. Ένα ισχυρό παράδειγμα είναι η έλλειψη κωδικοποιήσεως της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας. Η ΟΣΦΕ ζήτησε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να συσταθεί Επιτροπή Κωδικοποιήσεως, αφού με την διάταξη του άρθρου 12 ν. 1963/91 υπάρχει νομοθετική εξουσιοδότηση : «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί οι διατάξεις της κείμενης φαρμακευτικής νομοθεσίας να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, μεταγλωττιζόμενες, επιτρεπομένης της αναμορφώσεως της σειράς των σχετικών άρθρων.»

3 Φεβρουαρίου 2016

Τροποποίηση ΚΥΑ > Θέσεις φαρμακείων πριν & μετά

farmakeia-fill-85x84ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗς Κ.Υ.Α. ή όταν πρόχειρα νομοθετούμε !! Προς τι όλη η φασαρία για μόνο μείωση 14 θέσεων στην υπεραυξημένη σε αριθμό φαρμακείων Περιφερειακή Ενότητα της χώρας. Μήπως το θέμα ήταν, όχι η υπέρογκη αύξηση των φαρμακείων, αλλά το «μάντρωμα» των φαρμακείων ; Τα συμπεράσματα δικά σας (των φαρμακοποιών). Όλη η ιστορία έγινε «για ένα πουκάμισο αδειανό για μιαν Ελένη» !!

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΕΔΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ

ΕΔΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ή ΔΗΜΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ

Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ

0

Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ

0

Π. Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Δ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

Δ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

Δ. ΑΛΙΜΟΥ

1

Δ. ΑΛΙΜΟΥ

1

Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

4

ΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

2

ΔΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

2

Δ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

6

ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ

1

Μειώθηκε κατά 1

ΔΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

4

Π. Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

1

Δ.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΚΑΤ)

1

Δ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

1

Δ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

0

Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1

Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1

ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

1

ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

1

Δ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

7

ΔΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

3

3+4 = 7

ΔΕ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

4

Δ. ΙΛΙΟΥ

3

Δ. ΙΛΙΟΥ

3Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

5

Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

5

Δ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

7

Δ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

7

Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

1

Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

1

ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

1

ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

1

Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

14

ΔΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

14Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ- ΡΕΝΤΗ

6

ΔΕ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

6

Δ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

3

Δ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

3

Δ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

2

Δ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

2

Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

3

ΔΕ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

1

Μειώθηκαν κατά 2

Δ. ΣΠΕΤΣΩΝ

2

Δ. ΣΠΕΤΣΩΝ

2

Δ. ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ

1

ΔΕ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ

1

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ

29

ΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

26

ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ

1

ΔΕ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

3

μειώθηκαν κατά 2

Δ. ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

4

ΔΕ ΒΑΡΗΣ

1

ΔΕ ΒΟΥΛΑΣ

2

Μειώθηκαν κατά 1

ΔΕ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

0

Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ

9

ΔΕ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

6

Μειώθηκαν κατά 3

Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ

2

Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ

2

Δ. ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

3

ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

3

Δ. ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

1

ΔΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

1

Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

6

ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

1

ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ

4

Μειώθηκαν κατά 1

Δ. ΩΡΩΠΟΥ

5

ΔΕ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

1

ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ

1

ΔΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

1

Μειώθηκαν κατά 3

Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1

ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

1

Δ. ΘΟΡΙΚΟΥ

2

ΔΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

2

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

4

ΔΕ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

8

Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

8

Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1

ΔΕ ΜΑΝΔΡΑΣ

1

Δ. ΦΥΛΗΣ

16

ΔΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

11

ΔΕ ΖΑΦΥΡΙΟΥ

4

Μειώθηκαν κατά 1

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΜΟΛΙΣ 14 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ !

3 Φεβρουαρίου 2016

Νομοτεχνικό σφάλμα στην ΚΥΑ Γ5(β)/ΓΠ οικ.6915 (ΦΕΚ 138/Β/29-01-2016 που τροποποίησε την ΚΥΑ Γ5(β)/ΓΠ οικ.82829/2015.

(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ -ν. 3133/2003).

Η ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1963/1991 είχε ως εξής :

Άρθρο 3
Σειρά προτιμήσεως
1. Οι άδειες ιδρύσεως του φαρμακείου χορηγούνται βάση της ημερομηνίας επιδόσεως της αιτήσεως στην αρμόδια αρχή”.

Με το άρθρο 2 της ΚΥΑ Γ5(β)/ΓΠ οικ.6915 (ΦΕΚ 138/Β/29-01-2016 που τροποποίησε την ΚΥΑ Γ5(β)/ΓΠ οικ.82829/2015 (ΦΕΚ 2330/Β/2015), “καταργήθηκε” η παραπάνω διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και η διατύπωση έχει ως εξής :

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138Α) καταργείται”.

Πλην όμως με την ανωτέρω τροποποίηση αυτή, εγκαθιδρύεται νομοτεχνικό σφάλμα, αφού σύμφωνα με τον Αστικό μας Κώδικα Άρθρα 1 έως 3 θεσμοθετούνται οι Πηγές του δικαίου, κατά τους οποίους “Οι κανόνες του δικαίου περιλαμβάνονται στους νόμους και στα έθιμα” καθώς και “Ο νόμος …. διατηρεί την ισχύ του εφόσον άλλος κανόνας δικαίου δεν τον καταργήσει ρητά ή σιωπηρά”.

Περαιτέρω, “η τροποποίηση ή κατάργηση κανόνα πρέπει να γίνεται με ιεραρχικά ισοδύναμο”, δηλαδή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του ΑΚ, οι τρόποι κατάργησης ενός νόμου είναι ή με μεταγενέστερο νόμο (ιεραρχικά τουλάχιστον ισοδύναμο) ή με μεταγενέστερο έθιμο.

Στην προκείμενη περίπτωση της τροποιήσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991, δεν μπορεί να καταργηθεί με μη ισοδύναμη ιεραρχικά διάταξη (όπως της προκείμενης τροποιητικής ΚΥΑ), αλλά μόνο με νόμο. Όσον αφορά το έθιμο, καταργεί νόμο, δεν μπορεί όμως να καταργήσει κανόνες δημόσιας τάξης (όπως είναι οι διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας). ΟλΑΠ 9/1995 ΕλλΔνη 36, 1520.

Και όλα τα ανωτέρω ενόψει του ερμηνευτικού κανόνα ότι «δεν μπορούν να συνισχύουν δύο διατάξεις για το ίδιο αντικείμενο και της αρχής ότι μεταγενέστερος νόμος καταργεί προγενέστερο». (από την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ -ν. 3133/2003).

Roblox Free Unlimited Robux and Tix

29 Ιανουαρίου 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 82829/29-10-2015

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η Γ5(β)/Γ.Π.οικ.6915/28-01-2016 τροποιητική Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

1) Εκδόθηκε σήμερα (29-01-2016) η τροποποιητική Κ.Υ.Α. από τον σημερινό Υπουργό Υγείας. Δεν δημοσιεύτηκε ακόμη στο ΦΕΚ, και τροποποιεί μερικά την Κ.Υ.Α. Γ.Π.οικ.82829/29-10-2015 (ΦΕΚ 2330 τ. Β’), η οποία εφαρμόζεται κατά τα λοιπά ως έχει. Για τον υπολογισμό των κενών θέσεων φαρμακείων χρησιμοποιήθηκε η δυσνόητη ισχύουσα ρύθμιση του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 3918/2011 και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον πληθυσμό των επιμέρους περιοχών των Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων. Διατηρείται η αναλογία ένα φαρμακείο ανά 1.000 κατοίκους. Διατηρείται η δυνατότητα των Συνεταιρισμών Μελών της ΟΣΦΕ να ιδρύουν επ’ ονόματί τους φαρμακεία. Στην επιλογή των κενών θέσεων προηγούνται οι φαρμακοποιοί, έπειτα οι ιδιώτες και έπονται οι Συνεταιρισμοί.

Μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ θα επανέλθουμε με τις νομοτεχνικές μας παρατηρήσεις.

Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

28 Ιανουαρίου 2016

Μετά την ΕΚΔΟΣΗ της τροποποιητικής ΚΥΑ, δεν ισχύουν οι Κενές θέσεις Φαρμακείων σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής στις 31/12/2015 σε εφαρμογή των νόμων 4281 και 4272 του 2014 και της Υπουργικής απόφασης ΓΠ οικ 82829 / 29-10-2015

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών

Δήμος Κενές Θέσεις
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

ΑΛΙΜΟΥ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

4

ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

6

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

Δήμος Κενές Θέσεις
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤ) 1
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών

Δήμος
Κενές Θέσεις
ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» 1
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

7

ΙΛΙΟΝ 3
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

5

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 7
ΧΑΪΔΑΡΙ 1
ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 1

ΠΕ Πειραιά

 Δήμος  Κενές Θέσεις
 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 14
 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  3
 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  2

ΠΕ Νήσων

Δήμος

Κενές Θέσεις

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 3
ΣΠΕΤΣΩΝ

2

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 1

ΠΕ Ανατολικής Αττικής

Δήμος

Κενές Θέσεις

ΑΧΑΡΝΩΝ

29

ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 4
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 9
ΚΡΩΠΙΑΣ 2
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 4
ΠΑΙΑΝΙΑΣ 3
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 6
ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 4
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 3
ΩΡΩΠΟΥ 5

ΠΕ Δυτικής Αττικής

Δήμος

Κενές Θέσεις

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

8

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

3

ΦΥΛΗΣ

16

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φαρμακοποιών θα υποβάλλονται όπως προβλέπεται από το άρθρο 30 του Νόμου 4272/11-7-2014, «εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου».

27 Ιανουαρίου 2016

Διευκόλυνση τροποποιήσεων ΚΥΑ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ :

Την 1η Δεκεμβρίου 2015 συνεδρίασε η λεγόμενη Ομάδα Εργασίας για την φαρμακευτική νομοθεσία, που συστήθηκε με την Υ.Α. Α1β/Γποικ.87240/13-11-2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας. Σε αυτή, παρουσία και των νομικών εκπροσώπων του ΠΦΣ και του ΦΣΑ, συζητήθηκε το θέμα της κατά τόπον αδειοδότησης. Η Πρόταση τους ήταν η εξής :

“3. Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται για την περιφέρεια των Δήμων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Ν. 3918 (ΦΕΚ 31 Α/ 2.03.2011)”, δηλαδή όπως ήδη είναι διατυπωμένη και απαιτεί σε κάθε περίπτωση ερμηνεία.

Αντί αυτής της δυσνόητης διατύπωσης του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 3918/2011, από εμάς ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ που λαμβάνει υπόψη της την θέληση του αιτούντος την ίδρυση φαρμακειου, όπως :

Άρθρο 2 της ΚΥΑ :

3. Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται για την περιφέρεια των Δήμων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 (Συγκρότηση δήμων) του ίδιου Νόμου 3852/2010 αναλόγως του τόπου που αιτείται ο αιτών την ίδρυση φαρμακείου”.

Και ολίγα σχόλια 

Ελέχθη > Αν οι άδειες χορηγούνται σε επίπεδο Δήμων και όχι στις εδαφικές περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 36 παρ. 3 Ν. 3918/2011, ανατρέπεται πλήρως και αναιτιολογήτως ο μηχανισμός λειτουργίας των πληθυσμιακών κριτηρίων.

Ανεξάρτητα από την ορθότητα ή μη της παραπάνω θέσης, ρωτάω το εξής : Γιατί ανατρέπεται ο θεσμός των πληθυσμιακών ορίων ; Απλά δεν ανατρέπεται, αλλά αυξάνονται οι θέσεις των διατιθέμενων φαρμακείων. Το πλήρως & αναιτιολογήτως που «κολλάει»; (Διευκρινίζω ότι είναι σωστό να δίδεται η άδεια όπου την ζητάει ο αιτών – δημοτική ή κοινοτική ενότητα εννοώ – και σε αυτό συμφωνούν όλοι, αλλά το πλήρως & αναιτιολογήτως, αποτελεί πολιτική θέση και όχι νομική). Πχ εάν η όποια κυβέρνηση θέλει να αυξηθούν τα φαρμακεία στην Ελλάδα, ελέω «δανειστών» ας πούμε, ποιος μπορεί να μιλάει για ανατροπή κλπ. Μόνο στην περίπτωση που θέλει να χαϊδέψει τα αυτιά μερικών. Είναι άλλο η πολιτικο-συνδικαλιστική και άλλο η νομική τεκμηρίωση. Γιατί ασκείται κριτική για την περιφέρεια των Δήμων, όταν ο πρώην υπουργός Γεωργιάδης επέτρεψε την ίδρυση άπειρων φαρμακείων σε έναν και τον αυτό φαρμακοποιό και δεν μιλάει ΚΑΝΕΙΣ. Λέω τώρα !!

Ελέχθη > Αποτέλεσμα είναι ότι ο αριθμός των κενών θέσεων αλλάζει δραματικά αν υπολογισθεί σε επίπεδο Δήμων και όχι σε επίπεδο τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων. Και ξανά ρωτώ : «δραματικά» για ποιους ; Και μια απορία : Γιατί δεν υπολογίζουν στον αριθμό των φαρμακείων στην Ελλάδα και τα κατ’ εξαίρεση υπάρχοντα φαρμακεία ;  

31 Δεκεμβρίου 2015

συγχώνευσηWatch movie online The Transporter Refueled (2015)

η νέα εταιρεία των συνεταιρισμένων φαρμακοποιών με την απορρόφηση της ΠΑΝΣΥΦΑ ΑΕΕΑ από την ΟΣΦΕ LOGISCOOP AE είναι πλέον γεγονός! Μετά από ημέρες τρέξιμο & άγχος ολοκληρώθηκε η διαδικασία σήμερα (31-12-2015). Θερμές ευχαριστίες στην Προϊσταμένη της Δνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ανατολικής Αττικής κ. Ξένια Κοτροπούλου για την ουσιαστική συμβολή της στην παραπάνω έγκριση.
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ !!!

18 Δεκεμβρίου 2015

Να τα πούμε;

475917-pizap.com13559525798612ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΜΕ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΨΥΧΗ > ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ & ΤΩΡΙΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ. ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΟΣΟ ΠΙΟ ΚΑΛΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

13 Δεκεμβρίου 2015

Τι απέμεινε από τον ν. 4254/2014

Με το νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07-04-2014) και υπό τον τίτλο:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ, τροποποιήθηκαν σημαντικές διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας που αφορούσαν τα φαρμακεία και δημιούργησαν αναστάτωση σε σημαντικό βαθμό στον χώρο της φαρμακευτικής νομοθεσίας και των φαρμακοποιών.

Με τις διατάξεις του 2014, διατηρήθηκαν σε ισχύ τα κατωτέρω, πλην όμως με το 3ο μνημόνιο και τον ψηφισθέντα νόμο 4336/2015 επήλθαν πάλι τροποποιήσεις ή καταργήσεις ως εξής :

α. Η δυνατότητα του αδειούχου φαρμακοποιού (που ήδη λειτουργεί επ’ ονόματί του επιχείρηση φαρμακείου) να μετέχει ως «απλός οικονομικός εταίρος» σε ένα ακόμη το πολύ εταιρικό φαρμακείο που λειτουργεί στο όνομα άλλου φαρμακοποιού, με ελεύθερα, πλέον, διαμορφούμενα ποσοστά στο εταιρικό κεφάλαιο (εδ. 2 της παρ. 1, άρθρου 17 Ν. 5607/1932).
Όμως το άρθρο αυτό (με την κατάργηση του άρθρου 6 ν. 328/76 που το αντικατέστησε) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ > από το ΑΡΘΡΟ 2Δ ΠΑΡ. 17 ΥΠΟΠΑΡ. Δ12 Ν. 4336/2015.

β. Η υποχρέωση σύστασης των άνω εταιρειών [ΟΕ & ΕΕ], όπως και των εταιρειών των συστεγασμένων φαρμακείων, με συμβολαιογραφικό έγγραφο και για ορισμένη πάντοτε χρονική διάρκεια, των οποίων επιτρέπεται η παράταση κατά τον ίδιο τρόπο (συμβολαιογραφική πράξη) [εδ. 3 της παρ. 1, άρθρου 17 Ν. 5607/1932].
1) > Βέβαια το άρθρο αυτό ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ > με το ΑΡΘΡΟ 2Δ ΠΑΡ. 17 ΥΠΟΠΑΡ. Δ12 Ν. 4336/2015.
2) > Πλην όμως – λόγω νομοτεχνικής απειρίας & προχειρότητας – δεν καταργήθηκε το άρθρο 12 ν. 5607/32, το οποίο στην παρ. 1 είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 7 ν. 1963/1991. Εν τέλει και πάλι η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 219 του ν. 4281/2014, χωρίς να καταργηθούν οι διατάξεις των υπολοίπων παραγράφων, ιδιαίτερα της παραγράφου 7. Η αντικατασταθείσα παράγραφος 1 έχει ως εξής :
«1. Με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη της έδρας των συστεγαζόμενων φαρμακείων δύναται να επιτραπεί η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα περισσοτέρων του ενός (1) υπό ίδρυση φαρμακείων εφόσον χωροταξικά δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του κοινού και δεν έχει δηλωθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα η λειτουργία νεοϊδρυόμενου φαρμακείου ή η μεταφορά φαρμακείου που ήδη λειτουργεί σε άλλη θέση. Στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση της ιδρύσεως του φαρμακείου με τη λήψη άδειας λειτουργίας και η πραγματοποίηση της μεταφοράς πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, αν δε παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η δηλωθείσα ίδρυση και η μεταφορά δεν αποτελούν κώλυμα για την έγκριση της αιτούμενης συστεγάσεως. Ομοίως μπορεί να επιτραπεί η συστέγαση φαρμακείων υπό ίδρυση με λειτουργούντα φαρμακεία, καθώς και λειτουργούντων φαρμακείων μεταξύ τους. Επίσης επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα φαρμακαποθηκών υπό ίδρυση ή λειτουργουσών και υπό ίδρυση φαρμακαποθηκών ή και λειτουργουσών μεταξύ τους.» Εάν θεωρήσουμε ότι η παραπάνω διάταξη είναι καθαρά βερμπαλιστική – όπως οι περισσότερες διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας, τότε κατ’ οικονομία, θα μπορούσαμε σε μια κωδικοποίηση να την διατυπώσουμε ως εξής : 

«1. Με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη της έδρας των συστεγαζόμενων φαρμακείων επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα περισσοτέρων του ενός (1) υπό ίδρυση φαρμακείων. Ομοίως μπορεί να επιτραπεί η συστέγαση φαρμακείων υπό ίδρυση με λειτουργούντα φαρμακεία, καθώς και λειτουργούντων φαρμακείων μεταξύ τους».
γ. Η δυνατότητα συνεταιρισμού του αδειούχου φαρμακοποιού με τον/τη σύζυγο ή συγγενείς του εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού, προβλέπονταν από την διάταξη της παρ. 7 άρθρου 17 ν. 5607/32 που όπως ελέχθη, το άρθρο αυτό (με την κατάργηση του άρθρου 6 ν. 328/76 που το αντικατέστησε) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ > από το ΑΡΘΡΟ 2Δ ΠΑΡ. 17 ΥΠΟΠΑΡ. Δ12 Ν. 4336/2015.
Στην περίπτωση αυτή, μη υπάρχουσας σχετικής ρυθμίσεως ή απαγορεύσεως, ελευθέρως μετέχουν σε εταιρεία φαρμακείου σύζυγοι ή άλλα συγγενικά πρόσωπατα & τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώνονται ελεύθερα (όπως και με το προηγούμενο νομθετικό καθεστώς), καθόσον καταργήθηκε η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του Ν. 5607/1932 που το προέβλεπε. (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ > ΑΡΘΡΟ 2Δ ΠΑΡ. 17 ΥΠΟΠΑΡ. Δ12 Ν. 4336/2015).

δ. Οι ρυθμίσεις για τα κληρονομικά φαρμακεία, παρέμειναν ως είχαν.

13 Νοεμβρίου 2015

ΕΘΝΟΣΗΜΟΑΠΟΦΑΣΗ Yπουργού Υγείας για ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

6Κ2Μ465ΦΥΟ-Ρ26

13 Νοεμβρίου 2015

Streaming Online xXx: Return of Xander Cage (2017)

xXx: Return of Xander Cage (2017) Full Movie Online Watch Free , English Subtitles Full HD, Free Movies Streaming , Free Latest Films.


Quality : HD
Title : xXx: Return of Xander Cage.
Director : D.J. Caruso
Release : January 13, 2017
Language : en.
Runtime : 107 min
Genre : Action, Adventure, Crime, Thriller.

Synopsis :
‘xXx: Return of Xander Cage’ is a movie genre Action, Adventure, Crime, Thriller, was released in January 13, 2017. D.J. Caruso was directed this movie and starring by Vin Diesel. This movie tell story about Extreme athlete turned government operative Xander Cage comes out of self-imposed exile, thought to be long dead, and is set on a collision course with deadly alpha warrior Xiang and his team in a race to recover a sinister and seemingly unstoppable weapon known as Pandora’s Box. Recruiting an all-new group of thrill-seeking cohorts, Xander finds himself enmeshed in a deadly conspiracy that points to collusion at the highest levels of world governments.

Watch Full Movie xXx: Return of Xander Cage (2017)

So..do not miss to Watch xXx: Return of Xander Cage Online for free with your family. only 2 step you can Watch or download this movie with high quality video. Come and join us! because very much movie can you watch free streaming.

Incoming search term :

xXx: Return of Xander Cage Episodes Online
xXx: Return of Xander Cage HD English Full Episodes Download
xXx: Return of Xander Cage English Full Episodes Free Download
Watch xXx: Return of Xander Cage Online Free Viooz
xXx: Return of Xander Cage English Episodes
xXx: Return of Xander Cage Watch Online
Watch xXx: Return of Xander Cage Online Putlocker
xXx: Return of Xander Cage Free Online
xXx: Return of Xander Cage Watch Online
xXx: Return of Xander Cage Free Download
Watch xXx: Return of Xander Cage Online Free
xXx: Return of Xander Cage Free Online
xXx: Return of Xander Cage Full Episodes Watch Online
Watch xXx: Return of Xander Cage Online Free putlocker
xXx: Return of Xander Cage Online Free Megashare
xXx: Return of Xander Cage English Full Episode Online
Watch Stream Online xXx: Return of Xander Cage
xXx: Return of Xander Cage English Episode
xXx: Return of Xander Cage English Full Episodes Online Free Download
xXx: Return of Xander Cage HD Full Episodes Online
Watch xXx: Return of Xander Cage Online Viooz
Watch xXx: Return of Xander Cage Online Megashare
xXx: Return of Xander Cage English Full Episodes Watch Online
Watch xXx: Return of Xander Cage Online Free Putlocker
xXx: Return of Xander Cage For Free online
xXx: Return of Xander Cage Watch Online
Watch xXx: Return of Xander Cage Online Viooz
xXx: Return of Xander Cage Episodes Watch Online
xXx: Return of Xander Cage Full Episode
Watch xXx: Return of Xander Cage Online Putlocker

11 Νοεμβρίου 2015

Σκέψεις για τα πληθυσμιακά όρια

Α. Σύμφωνα με την ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία οι άδειες ιδρύσεως φαρμακείου χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 3918/2011, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και το οποίο ορίζει ότι:
«3. Για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ορθολογική κατανομή των φαρμακείων στην επικράτεια, καθορίζεται αναλογία ενός φαρμακείου ανά χίλιους (1.000) κατοίκους, κατ’ αρχήν σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και, όπου αυτές δεν υπάρχουν, σε επίπεδο δημοτικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων και, όπου δεν υπάρχουν τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, ούτε δημοτικές ενότητες, σε επίπεδο δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’): Σε τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως χιλίων κατοίκων επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας φαρμακείου. «Στα όρια της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως ορίζονται στο ν 3852/2010 (Α’ 87), καθώς και σε δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων η ανωτέρω αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο καθορίζεται σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων με βάση την τελευταία απογραφή.»

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΡΘΡΑ 4 παρ. 1 & 2, 5 ΠΑΡ. 1)

Στις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 4 του συντάγματος ορίζεται ότι «1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου” και “2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του συντάγματος ορίζεται ότι «καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωής της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».
Στην έννοια της προσωπικής ελευθερίας και στην αρχή της ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητας του ατόμου περιλαμβάνεται και η επαγγελματική ελευθερία, δηλαδή η ελευθερία επιλογής και ασκήσεως επαγγέλματος ως αναγκαίο στοιχείου διαμορφώσεως της προσωπικότητας του καθενός. Στην ελευθερία αυτή ο κοινός νομοθέτης μπορεί να επιβάλει περιορισμούς είτε με την μορφή αρνητικών όρων και απαγορεύσεων, είτε με την μορφή θετικών υποχρεώσεων προς ενέργεια πριν από την επιλογή ή και κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Οι όροι όμως και οι προϋποθέσεις που τάσσονται από τον κοινό νομοθέτη για την επιλογή και την άσκηση του κάθε επαγγέλματος είναι συνταγματικά επιτρεπτοί, εφόσον ορίζονται γενικά και κατά τρόπο αντικειμενικό, δικαιολογούνται δε από αποχρώντες λόγους δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, οι οποίοι σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να βρίσκονται σε συνάφεια προς το αντικείμενο και τον χαρακτήρα του επαγγέλματος και να μη συνδέονται με στοιχεία όλως συμπτωματικά λαμβανόμενα υπόψη ή άσχετα προς το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Κατά την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην επαγγελματική ελευθερία, ναι μεν δύναται ο νομοθέτης να επιβάλλει περιορισμούς, και οι υπό του νόμου τασσόμενοι όροι και προϋποθέσεις τυγχάνουν συνταγματικώς επιτρεπτοί εφόσον δικαιολογούνται από αποχρώντες λόγους γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέρονος, πλην όμως οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να αποτελούν την εξαίρεση, αποκλειομένης έτσι της από τον κοινό νομοθέτη αναγωγής τούτων σε κανόνα.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ :

Η ως άνω διάταξη, εφαρμοζόμενη, συνιστά διεύρυνση κατά τόπον των δυνατοτήτων αποκτήσεως άδειας ιδρύσεως φαρνακείου, ιδιαίτερα με την κατάργηση της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. ΣΤ’.6 ν. 4254/2014, σε βάρος των φαρμακοποιών οι οποίοι δεν διατηρούν φαρμακείο στην Περιφέρεια Αττικής ή Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ή σε Δήμους άνω των 100.000 κατοίκων. Η ανισότητα (στην ως άνω ρύθμιση) μεταξύ των ιδίων επιστημονικών προσόντων φαρμακοποιών, με την διάκριση του τόπου εγκατάστασης των φαρμακείων τους, τίθεται ως παραβιάζουσα τα ως άνω άρθρα (5 παρ. 1, 4 παρ. 1 & 2) του Συντάγματος. Πέραν αυτού, η διάταξη είναι αντίθετη με την απόφαση του ΔΕK (Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις C-570 & 571/2007 José Manuel Blanco Pérez) κατά την οποία : «…ο όρος αυτός είναι ικανός να οδηγήσει σε ισόρροπη κατανομή των φαρμακείων στο εθνικό έδαφος, να εξασφαλίσει κατ΄ αυτόν τον τρόπο στο σύνολο του πληθυσμού τη δέουσα πρόσβαση στη φαρμακευτική υπηρεσία και, κατά συνέπεια, να αυξήσει την ασφάλεια και την ποιότητα του εφοδιασμού σε φάρμακα» (σκ. 78), ενώ, περαιτέρω, ο τρόπος με τον οποίο η ρύθμιση αυτή επιδιώκει τον συγκεκριμένο σκοπό παρουσιάζει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, «συνοχή και συστηματικότητα» (σκ. 94 επ.). Επίσης : «…Εν συνεχεία διαπιστώνεται ότι μόνον ο όρος περί ελαχίστου πληθυσμού ενδέχεται να μη δώσει τη δυνατότητα αποφυγής της συγκέντρωσης φαρμακείων εντός γεωγραφικής ζώνης που καθορίζεται σύμφωνα με τον όρο αυτό, σε ορισμένες ελκυστικές συνοικίες της ζώνης αυτής. Όμως αυτή η συγκέντρωση φαρμακείων μπορεί να καταλήξει στη δημιουργία περιττών δομών ενώ σε άλλα τμήματα της ίδιας ζώνης ενδέχεται να υπάρχει έλλειψη φαρμακείων» (σκ. 79 επ.). Εν τέλει : το άρθρο 49 ΣΛΕΕ αντίκειται σε μια τέτοια εθνική ρύθμιση στο μέτρο που οι βασικοί κανόνες των (τόσων) κατοίκων ή των (τόσων) μέτρων εμποδίζουν, σε κάθε γεωγραφική ζώνη με ιδιαίτερα δημογραφικά χαρακτηριστικά, την ίδρυση επαρκούς αριθμού φαρμακείων ικανών να εξασφαλίσουν την κατάλληλη φαρμακευτική υπηρεσία, πράγμα που απόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εξακριβώσει.

9 Νοεμβρίου 2015

Αυθαίρετη νομοτεχνική κρίση.

Είπε κάποιος «αρμόδιος» :

«Είναι άκυρη η διάταξη του άρθρου 2, παράγραφος 2, λόγω ελλείψεως νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, στο σκέλος που αφορά τον αριθμό φαρμακείων που μπορεί να ιδρύει φαρμακοποιός (10 μέχρι το 2020 πανελλαδικά), διότι τροποποιείται εμμέσως και απαραδέκτως ο Ν. 4254/2014 που επέτρεψε στους φαρμακοποιούς να ιδρύουν απεριόριστο αριθμό φαρμακείων».

Η υποκατάσταση μελλοντικών δικαστικών αποφάσεων από ανευθυνο-υπεύθυνους στην Ελλάδα, είναι ένα συνηθισμένο σπορ. Η έλλειψη τεκμηρίωσης βέβαια είναι κάτι το σπάνιο.  

7 Νοεμβρίου 2015

Που ο «όνος» και πού η «σκιά»

Τι είπε – ως συμπέρασμα – μετά την ανάλυση του ο κ. Χρ. Αρβανίτης στο http://arvanitislaw.gr

«Επομένως, με δύο τρόπους μπορεί θεωρητικά ο ιδιώτης αλλοδαπός να αποκτήσει άδεια ιδρύσεως φαρμακείου:

α. Σε κενή θέση, μετά από 40 τέρμινα, όπως συμφωνήσαμε.

β. Κατά παρέκκλιση των πληθυσμιακών. Ωστόσο τούτο ούτε προβλέπεται ούτε μπορεί να επιβληθεί με τους κανόνες της λογικής, όπως προεξέθεσα.

Κατά συνέπεια το τραγούδι για τα Κύθηρα θα τους ακολουθεί.

Όσον αφορά τους Έλληνες ιδιώτες:

α. Οι μεν επαγγελματίες του χώρου (βιομηχανία – φαρμακεμπόριο) δεν θα το επιχειρήσουν, διότι ήδη αρνήθηκαν την ευκαιρία από το 2014.

β. Τα supermarkets ομοίως. Εκτιμώ ότι οι οντότητες αυτές θα αρκεσθούν στα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. τα οποία θα τους δοθούν το επόμενο δίμηνο. Δεν θα επιχειρήσουν να πάρουν το ψωμί του φαρμακοποιού και από το φάρμακο. Έχουν λογική. Δεν θα ξεπεράσουν τα όρια.

γ. Οι λοιποί ιδιώτες, απλοί επενδυτές, αν το επιχειρήσουν, θα διαπιστώσουν σύντομα το λάθος της επιλογής τους. Σε κάθε περίπτωση θα τους κάνει μία «χαψιά» ο συνεταιριστικός κλάδος».

Άρα λοιπόν επιτεύχθηκε ο στόχος της ΚΥΑ : Δεν θα αλωθούν τα φαρμακεία από το ιδιωτικό κεφάλαιο, ούτε από τις «αλυσίδες» που θέλουν να κατασπαράξουν τα «πλούσια» ελληνικά φαρμακεία !!   Τότε γιατί όλη αυτή η ανάλυση ; Για να μας πει ότι ΕΠΕ & ΑΕ είναι το ίδιο ;

4 Νοεμβρίου 2015

Οδηγίες προς «ναυτιλομένους» στην φαρμακευτική νομοθεσία Νο 2

Στην ΕΠΕ του άρθρου 4 της «ανεφάρμοστης» ΚΥΑ 82829, οι υπεύθυνοι φαρμακοποιοί ΔΕΝ υπαλληλοποιούνται. Συμμετέχουν ως εταίροι με ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικά 20%. Εάν θέλουν μπορούν να διαπραγματευτούν όσο υψηλότερο ποσοστό θέλουν. Αυτό σημαίνει η λέξη «τουλάχιστον» (σύμφωνα με την ελληνική γλώσα).

4 Νοεμβρίου 2015

Η πριν την 21η Απριλίου 1967 διάταξη

ΝΟΜΟΣ / Αριθμός: 5607 / 1932
ΦΕΚ: Α 300 1932.09.05
Άρθρο: 38
Ημ/νία: 05.09.1932
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Λήμματα
Φαρμακεία, Κωδικοποίηση Φαρμακευτικής νομοθεσίας
Κείμενο Αρθρου
Τα ήδη λειτουργούντα νομίμως ανεγνωρισμένα φαρμακεία συνεταιρισμών καθώς και τα τοιαύτα τα εις τας Νέας Χώρας νομίμως λειτουργούντα από τουρκοκρατίας, διατηρούνται.

[ΔΣΑ.Ισοκράτης]

4 Νοεμβρίου 2015

Οδηγίες προς «ναυτιλομένους» στην φαρμακευτική νομοθεσία Νο 3

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ : ΣτΕ Ολομέλεια > Αριθμ. Απόφασης 3665/2005Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

«Ο επίμαχος περιορισμός του πληθυσμιακού κριτηρίου, που αποβλέπει στη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των ήδη λειτουργούντων φαρμακείων, περιορίζει ανεπίτρεπτα την επαγγελματική ελευθερία, εφόσον επιβάλλεται τελικώς για λόγους προστασίας της δημοσίας υγείας, προς τους οποίους όμως προδήλως δεν σχετίζεται, δεδομένου ότι η δημόσια υγεία προστατεύεται με τη θέσπιση των κατάλληλων εγγυήσεων για την ορθή άσκηση των συναφών με την υγεία επαγγελματικών δραστηριοτήτων και όχι με περιορισμούς που οδηγούν στην απαγόρευση πρόσβασης στο επάγγελμα».

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ : ΣτΕ Ολομέλεια > Αριθμ. Απόφασης 228/2014

«Εξ άλλου, ο περιορισμός της επαγγελματικής ελευθερίας των φαρμακοποιών με τη θέσπιση των προβλεπομένων στην προαναφερθείσα διάταξη πληθυσμιακών κριτηρίων για την χορήγηση αδείας ιδρύσεως φαρμακείου δεν δύναται να θεωρηθεί ότι είναι προδήλως απρόσφορος για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών δημοσίου συμφέροντος, ενώ δεν δύναται να θεωρηθεί ότι υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών μέτρο ή τα επιβαλλόμενα από την αρχή της αναλογικότητος όρια, εν όψει και του μειωμένου αριθμού κατοίκων, με τον οποίο συνδέεται το επίμαχο κριτήριο (αναλογία ενός φαρμακείου ανά 1.500 κατοίκους)».

«Επειδή, την ως άνω ερμηνευτική άποψη ενισχύει και η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 1ης Ιουνίου 2010, Joze Manuel Blanco Perez, Maria del Pilar Chao Gomez κατά Consejeria de Salud y Servicios Sanitarios, Principado de Asturias (C – 570/2007 και C – 571/2007). Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι δεν αντίκειται στο άρθρο 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), με το οποίο απαγορεύεται η θέσπιση περιορισμών της ελευθερίας εγκαταστάσεως των υπηκόων ενός κράτους μέλους στην επικράτεια ενός άλλου κράτους μέλους, ρύθμιση της ισπανικής νομοθεσίας που θεσπίζει πληθυσμιακά κριτήρια για την χορήγηση αδειών ιδρύσεως νέων φαρμακείων και ελάχιστη απόσταση μεταξύ των φαρμακείων, εν όψει του επιδιωκομένου με τη ρύθμιση αυτή σκοπού, συνισταμένου στην εγγύηση του ασφαλούς και με ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμού του πληθυσμού με φάρμακα. Η ανωτέρω απόφαση αναφέρει, περαιτέρω, ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν περιθώρια εκτιμήσεως ως προς το επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας που επιθυμούν να εξασφαλίσουν, καθώς και τον τρόπο κατά τον οποίο θα επιτευχθεί το επίπεδο αυτό, ότι ούτε η οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 255 της 30.9.2005), ούτε κανένα άλλο νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που κατοχυρώνει τις θεμελιώδεις ελευθερίες διατυπώνει κανόνες προσβάσεως στις δραστηριότητες του τομέα της φαρμακευτικής υπηρεσίας και ότι στην εικοστή έκτη αιτιολογική σκέψη της ανωτέρω οδηγίας προβλέπεται ότι η γεωγραφική κατανομή των φαρμακείων εξακολουθεί να εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών».

2 Νοεμβρίου 2015

Streaming Beauty and the Beast (2017) English Subtitle

Beauty and the Beast (2017) Full Movie Online Watch Free , English Subtitles Full HD, Free Movies Streaming , Free Latest Films.


Quality : HD
Title : Beauty and the Beast.
Director : Bill Condon
Release : March 15, 2017
Language : en.
Runtime : 123 min
Genre : Fantasy, Romance.

Synopsis :
‘Beauty and the Beast’ is a movie genre Fantasy, Romance, was released in March 15, 2017. Bill Condon was directed this movie and starring by Emma Watson. This movie tell story about A live-action adaptation of Disney’s version of the classic ‘Beauty and the Beast’ tale of a cursed prince and a beautiful young woman who helps him break the spell.

Watch Full Movie Beauty and the Beast (2017)

So..do not miss to Watch Beauty and the Beast Online for free with your family. only 2 step you can Watch or download this movie with high quality video. Come and join us! because very much movie can you watch free streaming.

Incoming search term :

Beauty and the Beast HD Full Episodes Online
Watch Beauty and the Beast Online Idigitaltimes
Watch Beauty and the Beast Online Putlocker
Beauty and the Beast Full Episode
Watch Beauty and the Beast Online Cinemark
Watch Beauty and the Beast Online Iflix
Beauty and the Beast English Full Episodes Online Free Download
Watch Beauty and the Beast Online HDQ
Watch Beauty and the Beast Online Megashare
Beauty and the Beast Free Download
Watch Beauty and the Beast Online Putlocker
Watch Beauty and the Beast Online Free
Beauty and the Beast Full Episodes Online
Watch Beauty and the Beast Online Collider
Watch Beauty and the Beast Online Viooz
Watch Beauty and the Beast Online Instagram
Beauty and the Beast English Episodes Free Watch Online
Beauty and the Beast English Episodes
Beauty and the Beast English Full Episodes Download
Beauty and the Beast Watch Online
Watch Beauty and the Beast Online HD1080px
Beauty and the Beast Episodes Online
Beauty and the Beast Online Free Megashare
Watch Beauty and the Beast Online Free megashare
Beauty and the Beast English Full Episodes Watch Online
Watch Beauty and the Beast Online Free putlocker
Watch Beauty and the Beast Online IMDB
Watch Beauty and the Beast Online Allmyvideos
Watch Beauty and the Beast Online Viooz
Beauty and the Beast English Full Episodes Free Download

2 Νοεμβρίου 2015

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΟΣΦΕΣτις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Συνεταιρισμοί των Φαρμακοποιών, χωρίς να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό διακίνησης των φαρμάκων στην χώρα τους, όπως ευτυχώς συμβαίνει στην Ελλάδα, διατηρούν την δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείων. Έτσι λοιπόν, σε 20 χώρες-μέλη από τις 28 της Ε.Ε., οι συνεταιρισμοί μπορούν να ιδρύσουν φαρμακεία. Διαβάστε τις : Αυστρία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία & Μ. Βρετανία. Συν τώρα & Ελλάδα, όπως και πριν την δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967.Watch movie online The Transporter Refueled (2015)

1 Νοεμβρίου 2015

ΚΥΑ Γ5(Β)/ΓΠοικ82829/29-10-2015 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ

ΕΘΝΟΣΗΜΟ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2330/Β/29-10-2015 η ΚΥΑ Γ5(Β)/ΓΠΟΙΚ82829/29-10-2015 που αφορά το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων, έπειτα από την συμφωνία που υπέγραψε η Ελληνική Κυβέρνηση με τους δανειστές. Πέρα από τον (πολιτικό) θόρυβο που ξεσήκωσαν οι «ταγοί» συνδικαλιστές, είχαμε και τους «ειδικούς επιστήμονες» δικηγόρους, οι οποίοι δεν είχαν ποτέ νομοτεχνική εμπειρία, να προβαίνουν σε υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τους συντάκτες του κειμένου της παραπάνω ΚΥΑ. Ενός κειμένου που πήγε και γύρισε αρκετές φορές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή & τους «Θεσμούς», οι οποίοι όχι μόνον το σεβάστηκαν, αλλά – περιέργως & παρά την απόλυτη νεοφιλελεύθερη αντίληψη τους – το αποδέχθηκαν. Ακόμη περιέργως συμπεριέλαβαν την δυνατότητα ίδρυσης φαρμακειων από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ε.Ε. [20 από τις 28]. Ο Υπουργός Υγείας κ. Ξανθός μιλώντας σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, επεσήμανε : «… θεωρούμε ότι … καταφέραμε αυτή η απελευθέρωση να είναι κατά κάποιο τρόπο ελεγχόμενη» τόνισε χαρακτηριστικά. ΚΑΙ : «… Ήδη η φαρμακευτική αγορά σε αυτό το επίπεδο είναι κορεσμένη στη χώρα μας» κατέληξε ο κ. Ξανθός.

Μόλις γύρισα από το εξωτερικό και δεν είχα την ευχέρεια να την μελετήσω  – όπως άλλοι «ειδικοί» νομικοί – το Σ/Κ. Δεν είναι όμως τώρα η ώρα της ανάλυσης της Κ.Υ.Α. Ας προσβληθεί πρώτα από τους «ταγούς» η ΚΥΑ ενώπιον του ΣτΕ και τα λέμε μετά.

4 Σεπτεμβρίου 2015

Τι αλλάζει με τον μνημονιακό νόμο 4336/15

http://www.facebook.com/?ref=logo https://www.facebook.com/panos.kaponis

Α.- ΕΠΙΡΕΑΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ν. 328/1976 από τον μνημονιακό νόμο 4336/2015.

In recent years, the so-called «mnimoniaki» era, among other «rules» for the development of the Greek economy, min between the remaining branches to include that of pharmacies. However, in the above effort, not motivated mainly by the different legal processes its legal treatment, but several considerations or photographic devices (of which littered the pharmaceutical law), or political expediency dictated by the need to demonstrate the then rulers that we make Reform «release «market. Example terminations devices from unauthorized Ministry growth planned.1.

Τα τελευταία χρόνια, στην λεγόμενη “μνημονιακή” εποχή, μεταξύ των άλλων “ρυθμίσεων” για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, έλαχε μεταξύ των υπόλοιπων κλάδων να συμπεριληφθεί και εκείνος των φαρμακείων. Όμως, δεν πρυτάνευσαν οι διάφοροι νομικοί μέθοδοι νομοτεχνικής επεξεργασίας, αλλά πολιτικές σκοπιμότητες υπογορευόμενες από την ανάγκη να αποδείξουν οι κυβερνώντες (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ & τελευταία ΣΥΡΙΖΑ) ότι προβαίνουν σε μεταρυθμίσεις “απελευθέρωσης” της αγοράς. Εκτός από τους νόμους 4052/2012, 4075/2012, 4254/2014, 4281/2014, ο πρόσφατος μνημονιακός νόμος 4336/14-08-2015 (ΦΕΚ 94Α”), έδωσε την χαριστική βολή.

1) ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :

ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ12:

17. Το άρθρο 6 του ν. 328/1976 καταργείται.

2) Η ΑΝΑΛΥΣΗ :

Α) Στην πραγματικότητα, δεν καταργήθηκε το γνωστό άρθρο 6 του ν. 328/1976, αλλά μόνον ότι απέμεινε από την τροποποίηση που είχε γίνει με το νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07-04-2014), παράγραφος ΣΤ’ Υποπαράγραφος ΣΤ.1:
Σημείωση: Το άρθρο 6 του Ν. 328/1976, όπως είχε τροποποιηθεί από το άρθρο 14 Ν. 1821/1988,
και αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 5607/1932 και αφού καταργήθηκε το υπόλοιπο μέρος της διάταξης που αφορούσε την υποχρέωση του αδειούχου φαρμακοποιού (δηλαδή του φαρμακοποιού επ’ ονόματι του οποίου ιδρύθηκε το φαρμακείο) να κατέχει εταιρικό μερίδιο τουλάχιστον 50%, καταργήθηκε ως άνω ολοσχερώς.
Δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση σύστασης Ο.Ε & Ε.Ε. εταιρειών μεταξύ φαρμακοποιών, όπως ρύθμιζε η παρακάτω διάταξη :

«Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 328/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
Για την εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης επιτρέπεται η σύσταση ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας μόνο μεταξύ φαρμακοποιών».

Β) Μία άλλη διάταξη που συμπαρασύρεται από την κατάργηση του άρθρου 6 ν. 328/76, είναι η παράγραφος7 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991, δηλ. η υποχρέωση σύστασης των εταιρειών των συστεγασμένων φαρμακείων, με συμβολαιογραφικό έγγραφο και για ορισμένη πάντοτε χρονική διάρκεια, των οποίων επιτρέπεται η παράταση κατά τον ίδιο τρόπο (συμβολαιογραφική πράξη) [εδ. 3 της παρ. 1, άρθρου 17 Ν. 5607/1932], η οποία είχε ως εξής :

«7. Τα κατά το παρόν άρθρο συστεγαζόμενα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας, που συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οριζομένων συνδιαχειριστών όλων των συμμετεχόντων στη συστέγαση φαρμακοποιών και εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 2,3,4,5 και 7 του άρθρου 17 του Ν. 5607/1932, όπως τούτο αντικαταστήθηκε και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 του Ν. 328/1976 και 14 του Ν. 1821/1988 (ΦΕΚ 271 Α’)».

Το ερώτημα που τίθεται είναι :
Αφού δεν υφίσταται η περιοριστική υποχρέωση του ΄αρθρου 6 ν. 328/1976, μπορούν να συσταθούν άλλες μορφές εκμεταλλευσης φαρμακείων ;
Θεωρητικά η απάντηση είναι ΝΑΙ, αλλά λόγω της ιδιομορφίας των φαρμακείων ως φορέων Δημόσιας Υγείας, θεωρώ ότι υπάρχει κενό νόμου.
Εδώ πρέπει να τονιστεί η άποψη του ΣτΕ (Απόφαση 229/2014) :
«Τα φαρμακεία δεν αποτελούν αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά ιδιότυπα καταστήματα, στα οποία συνδυάζεται η υπεύθυνη επιστημονική δραστηριότητα και η κοινωνική αποστολή με την εμπορική εκμετάλλευση. Περαιτέρω, εκ του λόγου ότι τα διατιθέμενα στα φαρμακεία αγαθά, αναγκαία για τη διαφύλαξη και την αποκατάσταση της ανθρώπινης υγείας, είναι ζωτικής σπουδαιότητος για το κοινωνικό σύνολο, υφίσταται έντονο κρατικό ενδιαφέρον για τη ρύθμιση τόσο τη ασκήσεως όσο και της προσβάσεως στο επάγγελμα του φαρμακοποιού, το οποίο συνδέεται αρρήκτως με την προστασία της δημόσιας υγείας».

______________

  1. Από το σχετικό άρθρο στο περιοδικό της ΕΦΕ «ΑΡΧΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ» τεύχος 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2014 Πάνος Καπώνης, με τον τίτλο : TO ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ ΤΩΝ TΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

Β.- ΕΠΙΡΕΑΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ άρθρου 1 ν. 1963/1991 από τον μνημονιακό νόμο 4336/2015.

ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ12:

18. Το άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (Α΄138) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Υγείας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.»

2) Η ΑΝΑΛΥΣΗ

2.1 Με την παραπάνω αντικατάσταση ολοκλήρου του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 από το άρθο 2 του ν. 4336/2015, απορρυθμίζονται πολλές διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας με πιο σημαντική την εκκρεμότητα όσον αφορά την αρμοδιότητα των Δ/νσεως Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών να χορηγούν άδειες ίδρυσης φαρμακείων ! Όταν αναφερόμεθα στο τροποποιηθέν άνωτέρω άρθρο 1, εννούμε όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 του ν. 4218/2014 (160Α), με οποίο αποσαφηνίστηκε η αρμοδιότητα των Δ/νσεως Δημ. Υγείας για την χορήγηση των αδειών ιδρύσεως φαρμακείων :

«1. Η άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.»

2.1 Επίσης συμπαρασύρονται και οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 216 :

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 προστίθεται εδάφιο ε” ως εξής:
«ε) τα ανωτέρω δικαιολογητικά για την ίδρυση φαρμακείου μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου. Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, η κατάθεση των τελευταίων γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου.»
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 η φράση «με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη» αντικαθίσταται ως εξής: «με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη».
2.3 Περαιτέρω, στο άρθρο 36 παρ.1 Ν. 3918/2011, ορίζεται ότι το επάγγελμα του αδειούχου φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται στο Ν. 5607/1932 και κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 1963/1991, δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό, πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια και την προϋπόθεση τήρησης ελαχίστων αποστάσεων, που εξασφαλίζουν τη χωροταξικά ισόρροπη διασπορά των φαρμακείων στην επικράτεια. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων, των περιφερειών της χώρας και αφορά συγκεκριμένη εδαφική περιοχή, όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 36 του εν λόγω νόμου και στην αριθ. 45892/2010 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2.4 Ακόμη το άρθρο 12 του Ν. 5607/1932 προβλέπει τη δυνατότητα συστέγασης μεταξύ δύο ή περισσότερων λειτουργούντων φαρμακείων ή ενός λειτουργούντος φαρμακείου με νεοϊδρυόμενο φαρμακείο, με την υποχρέωση σύστασης μεταξύ τους ομόρρυθμης εταιρείας και υπό την προϋπόθεση, στη δεύτερη περίπτωση, ότι ο «παλαιός» φαρμακοποιός θα συνταξιοδοτηθεί εντός εξαμήνου από της συστεγάσεως είτε λόγω ηλικίας, είτε για λόγους υγείας, είτε τέλος, λόγω θανάτου (κληρονομικό φαρμακείο).
Εδώ πρέπει να διεκρινιστεί ότι : Μόνο η δυνατότητα συστέγασης μεταξύ ενός λειτουργούντος φαρμακείου με νεοϊδρυόμενο φαρμακείο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, λόγω της ελλείψεως της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου να χορηγήσει την άδεια ιδρύσεως στο νεοϊδρυόμενο φαρμακείο. Η συστέγασης μεταξύ δύο ή περισσότερων λειτουργούντων φαρμακείων μπορεί να πραγματοποιηθεί, διότι δεν απατείται νέα άδεια ίδρυσης.
ΕΠΙΣΗΣ :
2.5 Με το άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011 (νόμος Λοβέρδου όπως λέγεται), παρασχέθηκε η δυνατότητα σε ένα νέο φαρμακοποιό (προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας) να λαμβάνει άδεια ιδρύσεως φαρμακείου κατ’ εξαίρεση των πληθυσμιακών κριτηρίων, χωρίς την υποχρέωση συνταξιοδότησης του παλαιού φαρμακοποιού :
ΚΕΙΜΕΝΟ : Η παράγραφος 6 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 διαβάζεται και ισχύει πλέον ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των πληθυσμιακών ορίων της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα λειτουργούντος φαρμακείου με υπό ίδρυση φαρμακείο. Τα κατά την παρούσα διάταξη συστεγαζόμενα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας. Στα νεοϊδρυόμενα φαρμακεία χορηγούνται αυτοτελείς άδειες ίδρυσης υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Εάν ο φαρμακοποιός, στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση, συνταξιοδοτηθεί, παραιτηθεί για οποιονδήποτε λόγο, ανακαλείται η άδεια ίδρυσης του φαρμακείου του και στον παραμένοντα φαρμακοποιό χορηγείται άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του φαρμακείου. Ειδικά στην περίπτωση παραίτησης του ως άνω φαρμακοποιού, αυτός δύναται να ιδρύσει στο μέλλον άπαξ νέο φαρμακείο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. Οι φαρμακοποιοί των συστεγαζόμενων φαρμακείων της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται στην αυτοπρόσωπη διεύθυνση αυτών. Επίσης, τα εν λόγω φαρμακεία θεωρούνται, για τον καθορισμό του αριθμού των φαρμακείων, ως λειτουργούντα χωριστά και υποχρεούνται σε ιδιαίτερη διημέρευση και διανυκτέρευση».

Οι επιπτώσεις απορρύθμισης ως προς την διάταξη αυτή του ν. 3918/2011 αγγίζουν τα όρια μη εφαρμογής της, αφού :
α) Για να συστεγασθεί (ο νέος φαρμακοποιός) με ήδη λειτουργούν φαρμακείο πρέπει να πάρει άδεια ίδρυσης, αλλά η ως άνω αρμόδια Αρχή (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσεκται το φαρμακείο), δεν μπορεί να χορηγήσει στον νέο φαρμακοποιό την άδεια ίδρυσης του φαρμακείου του, ώστε να μπορέσει να συστεγαστεί, λόγω εελλείψεως αρμοδιότητος. Κατ’ ακολουθία δεν μπορεί στο νέο φαρμακοποιό να χορηγηθεί & άδεια συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης φαρμακείου.

β) Ο παραιτούμενος «παλαιός» φαρμακοποιός, μετά την αποσυστέγασή του και τη λύση της εταιρείας των συστεγασμένων φαρμακείων, δικαιούται άπαξ να ιδρύσει νέο φαρμακείο, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 36 παρ. 6 του ίδιου νόμου και άρα και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης της ως άνω διοικητικής άδειας ίδρυσης του νέου φαρμακείου του.
2.6 Σε πρόσφατη ρύθμιση, η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 είχε αντικατασταθεί ως εξής:
«4. Επιτρέπεται η μεταφορά και η ίδρυση φαρμακείων κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλησίον δημόσιων νοσοκομείων και σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη. Ο αριθμός των νέων φαρμακείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ήδη λειτουργούντων στην περιοχή που ορίστηκε στο προηγούμενο εδάφιο κατά τη δημοσίευση του παρόντος».
Και στην προκείμενη περίπτωση, άδεια ίδρυσης δεν μπορεί να χορηγηθεί. Η άδειες μεταφοράς δεν θίγονται.

Τέλος, καταργουμένης – μεταξύ των άλλων – και της διατάξεως της παραγράφου 4 εδ. β του άρθρου 1 ν. 1963/91, δεν ανακαλούνται οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, που ανήκουν σε φαρμακοποιούς, που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους.

25 Αυγούστου 2015

ιδιοκτησιακό φαρμακείων > νομοθετικό αλαλούμ [ν. 4336/15 άρθρο 2 υποπαρ. 12Δ]

Η έλλειψη νομοτεχνικών γνώσεων και η πλήρης αδιαφορία των υπευθύνων (ελληνικής πολιτικής ηγεσίας & «θεσμών») στην προσπάθεια τους της επιβολής της «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, οδήγησαν στην τραγελαφική νομική κατάσταση της ανυπαρξίας στο μεγαλύτερο μέρος της της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Μιας νομοθεσίας που έζησε 87 χρόνια !!
Με τον πρόσφατο νόμο 4336/14-08-2015 (ΦΕΚ 94Α’) στην σελ. 981 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ12:
17. Το άρθρο 6 του ν. 328/1976 καταργείται.
18. Το άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (Α΄138) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Υγείας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.»

ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΙΟ :
1ον : Η παράγραφος 2 περ. β)που απαιτούσε πτυχίο φαρμακευτικής κλπ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ μόνη αυτή, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί, αλλά ολόκληρο το άρθρο 1. Η διάταξη αυτή έχει – μεταξύ άλλων – ως εξής : «Για την απόκτηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου απαιτείται ο αιτών να έχει τα κατωτέρω προσόντα, που αποδεικνύονται με τα υποβαλλόμενα αντίστοιχα πιστοποιητικά των αρμόδιων αρχών:
α) Την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός των Κρατών – Μελών της Ε.Ο.Κ.
β) Πτυχίο φαρμακευτικής σχολής και άδεια ασκήσεως της φαρμακευτικής στην Ελλάδα.

…………………………………………………………………………
ΑΡΑ υπάρχει έδαφος να σωθεί το ιδιοκτησιακό υπέρ των φαρμακοποιών, με την προβλεπόμενη έκδοση ΚΥΑ !! Το μόνο προσωρινά που δεν έχει ρυθμιστεί είναι η φαλκίδευση της αρμοδιότητας των Περιφερειών για την έκδοση της σχετικής διοικητικής απόφασης.
2ον : Η κατάργηση του περιοριστικού άρθρου 6 ν. 328/1976 ως προς την επιβολή συγκεκριμένων μορφών εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείου, θεωρώ ότι καλώς έγινε, διότι από τους τότε σοφούς συντάκτες της διατάξεως αυτής είχε καθιερωθεί ένας «δήθεν προστατευτισμός» των φαρμακοποιών accutane australia.
ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ :

Με το κενό που επήλθε μετά την αντικατάσταση του άρθρου 1 ν. 1963, από τον μνημονιακό νόμο 4336, όσον αφορά την αρμοδιότητα των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου, δεν έχει θιγεί η αρμοδιότητα τους για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας !

26 Ιουλίου 2015

ΟΧΙ στην κατάλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων

2α Νοεμβρίου 2015 : Η σε ανύποπτο χρόνο γνωστοποίηση των επιχειρημάτων προς το Υπ. Υγείας. Απάντηση στον αντ/δρο του ΠΦΣ για τον «αδιάβαστο» Υπουργό Υγείας.  

Αυτές τις ημέρες καταφθάνουν, κατά πληροφορίες, στην Αθήνα οι νέοι εκπρόσωποι των θεσμών, οι οποίοι εκτός των άλλων, πάλι κατά πληροφορίες, θα επιδιώξουν την εν μέρει ή εν όλω κατάλυση του υπάρχοντος ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ελληνικών φαρμακείων. Ως μία συμβολή στην αντίσταση των «αγορών» που πρεσβεύουν οι δανειστές, διαβάστε το παρακάτω άρθρο, που γράφτηκε σε ανύποπτο χρόνο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ υπέρ ενός IΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ με φαρμακείο ανοικτό στο κοινό

Toυ ΠΑΝΟΥ ΚΑΠΩΝΗ, Νομικού Συμβούλου της ΟΣΦΕ

Άρθρο της 28ης Σεπτεμβρίου 2011

26 Ιουλίου 2015 :  ? θΑ ΛΗΦΘΟΥΝ υπόψη οι Συνθήκες της Ε.Ε.?

9 Ιουνίου 2009, Βρυξέλλες : «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις δυνάμεις της αγοράς να λειτουργούν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης …» είπε ο Godfrey Perera, Γενικός Γραμματέας, Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο και Healthcare Εργοδοτικού Συνδέσμου (HOSPEEM). Εάν λοιπόν οι εργοδότες των νοσοκομείων (ιδιώτες επιχειρηματίες) αγωνίζονται να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους απέναντι στην Αγορά που θέλουν την εμπορευματοποίηση στα πάντα, τι να πουν οι φαρμακοποιοί που από πάνω τους περνάει η ευθύνη χορήγησης των φαρμάκων. Το θέμα δηλαδή άπτεται άμεσα της Δημόσια Υγείας.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας στο έδαφός της. Μέσα στα πλαίσια αυτής της πολιτικής δημόσιας υγείας της ΕΕ, εντάσσεται και η διασφάλιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του φαρμακείου υπέρ των φαρμακοποιών.

Η συνηγορία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τις αποφάσεις του (17 Μαΐου 2009) στην υπόθεση C-531/06 και στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-171/07 & 172/07 [Επιτροπή κατά Ιταλίας & Apothekerkammer des Saarlandes κ.λπ.] παρέχει σοβαρά επιχειρήματα υπέρ της διατηρήσεως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα χέρια των επιστημόνων φαρμακοποιών. Με τις αποφάσεις αυτές το Δικαστήριο, ναι μεν επισημαίνει τη γενική Αρχή ότι, η απαγόρευση που επιβάλλεται στους μη φαρμακοποιούς να διατηρούν και να εκμεταλλεύονται φαρμακείο ή να αποκτούν μερίδια συμμετοχής σε εταιρίες εκμεταλλεύσεως φαρμακείων συνιστά περιορισμό στην ελευθερία εγκαταστάσεως και στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, αλλά δέχεται ευθέως ότι, ο περιορισμός αυτός δύναται να δικαιολογηθεί από τον σκοπό που συνίσταται στην εγγύηση του ασφαλούς και με ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμού του πληθυσμού με φάρμακα, δηλαδή στην προστασία της δημόσιας υγείας από το Κράτος.

Οσάκις υφίστανται αμφιβολίες ως προς τη συνδρομή ή τη σημασία των κινδύνων για την υγεία των ατόμων, πρέπει το κράτος μέλος να μπορεί να λαμβάνει μέτρα προστασίας χωρίς να οφείλει να αναμένει να αποδειχθεί πλήρως το υπαρκτό των εν λόγω κινδύνων.

Επιπλέον, το κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει μέτρα τα οποία περιορίζουν, στο μέτρο του δυνατού, κινδύνους για τη δημόσια υγεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται, ειδικότερα, ενδεχόμενος κίνδυνος για τον ασφαλή και με ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμό του πληθυσμού με φάρμακα. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο υπογραμμίζει τον όλως ιδιάζοντα χαρακτήρα των φαρμάκων, στο μέτρο που οι θεραπευτικές ιδιότητες αυτών τα διαφοροποιούν ουσιαστικά από τα λοιπά προϊόντα.

Οι θεραπευτικές αυτές ιδιότητες έχουν ως αποτέλεσμα ότι, σε περίπτωση που τα φάρμακα λαμβάνονται χωρίς λόγο ή κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη της υγείας, χωρίς ο ασθενής να είναι σε θέση να το αντιληφθεί κατά τη χορήγηση των φαρμάκων. Επιπλέον, η υπερβολική λήψη φαρμάκων ή η λήψη φαρμάκων κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες συνεπάγεται σπατάλη οικονομικών πόρων, η οποία είναι ακόμη πιο επιζήμια αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο φαρμακευτικός τομέας συνεπάγεται σημαντικές δαπάνες και πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυξανόμενες ανάγκες, ενώ οι διαθέσιμοι για την υγειονομική περίθαλψη οικονομικοί πόροι είναι πεπερασμένοι, ασχέτως του τρόπου χρηματοδοτήσεως. Λαμβανομένης υπόψη της ελευθερίας που αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν για τον βαθμό προστασίας της δημόσιας υγείας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν η διανομή των φαρμάκων να γίνεται από φαρμακοποιούς που απολαύουν πραγματικής επαγγελματικής ανεξαρτησίας.

Στα παραπάνω πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα φάρμακα και την προστασία της Δημόσιας Υγείας, υπερασπιστής των θέσεων διατήρησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ελληνικών φαρμακείων υπέρ των επιστημόνων φαρμακοποιών (και όχι μόνον των λεγόμενων αδειούχων), έρχεται το Ελληνικό Σύνταγμα με την αναθεώρηση του του 2001, που στο άρθρο 21 παρ. 3 ορίζει ότι το Κράτος μεριμνά για την Υγεία των πολιτών, δηλαδή για την Δημόσια Υγεία. Από το ανωτέρω σκεπτικό των αναφερθέντων αποφάσεων του ΔΕΚ, προκύπτει ότι η άλωση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των φαρμακοποιών από άλλες δυνάμεις της Αγοράς θα είναι αντίθετη προς την Δημόσια Υγεία, τότε το Κράτος νομοθετήσει κατά παράβαση αυτών των θέσεων, θα έλθει σε αντίθεση και με τον ελληνικό συνταγματικό κανόνα.

Εξ άλλου, δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι η μόνη χώρα που θα ακολουθήσει το Αγγλοσαξονικό μοντέλο ως προς την ιδιοκτησία των φαρμακείων, το οποίο και απέτυχε. Οι χώρες της ΕΕ (εξαιρουμένων της Μ. Βρετανίας & Ιρλανδίας) έχουν καθεστώς υπέρ των φαρμακοποιών. Είναι χαρακτηριστικό του ότι, στο σύνολο των 440.000 φαρμακείων στην Ε.Ε. [στοιχεία PGEU του 2009], μόνον 6.000 βρίσκονται στην κυριότητα Ανωνύμων Εταιρειών (ιδιαίτερα στη Μ. Βρετανία). Επίσης άλλα 2.000 βρίσκονται υπό άτυπο διαχειριστικό έλεγχο μεγάλων χονδρεμπορικών εταιρειών ή διαφόρων χρηματοδοτών, γεγονός που συμβαίνει και στην Ελλάδα ανεπίσημα, κρυφά και παράνομα.

Η λιανική πώληση των φαρμάκων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, είναι αυστηρά ρυθμιζόμενη, μέχρι σημείου να αγγίζει μονοπωλιακές καταστάσεις που η Ευρωπαϊκή Συνθήκη γενικώς τις καταδικάζει. Αυτό είναι βέβαια ένα αντεπιχείρημα για τους περιορισμούς στα φαρμακεία, όπου περιορισμοί εννοούνται οι παρεκκλίσεις από την ελεύθερη Αγορά. Όμως και αυτό κάμπτεται, αφού το ΔΕΚ (Μάιος 2005) σε σχετική περίπτωση [Apoteksdomen Σουηδίας] δέχθηκε ότι το άρθρο 31, παράγραφος 1, ΕΚ απαγορεύει ένα σύστημα το οποίο προβλέπει αποκλειστικό δικαίωμα λιανικής πωλήσεως με ένα συγκεντρωτικό καθεστώς, όπως το ρυθμιζόμενο κατά τρόπον αντίστοιχο με το σύστημα της δίκτυο πωλήσεων της Apoteket, εταιρείας η πλειονότητα των μετοχών της οποίας ανήκει στο σουηδικό Δημόσιο.

Εξ άλλου πρόσφατα (2010) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσανατολίζεται να αποστείλει αυστηρές συστάσεις προς τις Αρχές της Μ. Βρετανίας αναφορικά με την απροθυμία τους να εναρμονίσουν το καθεστώς Αδειοδότησης των Φαρμακείων με το σκεπτικό των σχετικών με το θέμα αποφάσεων που έλαβε την 17-05-2009 το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι λόγοι που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μία τέτοια εξέλιξη, είναι η μονομερής παρέκκλιση της Μεγάλης Βρετανίας από το ρυθμιστικό καθεστώς της Φαρμακευτικής Αγοράς που ισχύει στο σύνολο σχεδόν των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. (όπου τα φαρμακεία υπόκεινται σε υγειονομικές ρυθμίσεις για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος).

ΠΑΝΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ

Δικηγόρος παρ’ ΑρείωΠάγω

Νομικός Σύμβουλος ΟΣΦΕ

Από τη σχετική στήλη «Άρθρα-Μελέτες»

21 Ιουνίου 2015

Αποφασίστηκε η συγχώνευση ΟΣΦΕ LogisCoop AE & ΠΑΝΣΥΦΑ ΑEΕ

Το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015 τα ΔΣ των εταιρειών ΟΣΦΕ LogisCoop AE & ΠΑΝΣΥΦΑ ΑEΕ σε κοινή συνεδρίαση υπέγραψαν, παρουσία και του Προέδρου της ΟΣΦΕ κ. Σταύρου Μπελώνη,  δια των Προέδρων τους κ.κ. Δημήτρη Δαϊρούση & Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης των εταιρειών του συνεταιριστικού κεφαλαίου των συνεταιρισμένων φαρμακοποιών της Χώρας.Movie Carol (2015)

7 Ιουνίου 2015

Νέο ΔΣ στην ΟΣΦΕ

IMG_20150607_131944ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΟΣΦΕ 2015

ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ για το Δ. Σ. 1. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΛΩΝΗΣ (Πειραιά) με 47 ψήφους,  2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Αττικής) με ψήφους 30, 3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΪΡΟΥΣΗΣ (Κοζάνης) με ψήφους 28, 4. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΟΚΙΟΣ (Κρήτης) με ψήφους 27, 5. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ Θεσσαλονίκης) με ψήφους 26, 6. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Εύβοιας) με ψήφους 18 & 7. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Χανίων) με ψήφους 13. Αναπληρωματικό μέλος : ΣΙΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αιτωλ/νίας).

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΟΣΦΕ :

Πρόεδρος > ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΛΩΝΗΣ, Αντ/δρος > ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Γραμματέας > ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΪΡΟΥΣΗΣ, Ταμίας > ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, Έφορος Εκτελεστικού > ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΜΠΑΣΗΣ, Έφ. Δημ. Σχέσεων > ΚΩΝ. ΚΟΚΟΚΙΟΣ, Εφ. Διεθνών Σχέσεων > ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ.

OSFE_web-banners_300x300

 

7 Φεβρουαρίου 2015

 

ΕΦΕ

 

 

TO ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ ΤΩΝ TΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Μέρος 1ο
In recent years, the so-called «mnimoniaki» era, among other «rules» for the development of the Greek economy, min between the remaining branches to include that of pharmacies. However, in the above effort, not motivated mainly by the different legal processes its legal treatment, but several considerations or photographic devices (of which littered the pharmaceutical law), or political expediency dictated by the need to demonstrate the then rulers that we make Reform «release «market. Example terminations devices from unauthorized Ministry growth planned.

Τα τελευταία χρόνια, στην λεγόμενη “μνημονιακή” εποχή, μεταξύ των άλλων “ρυθμίσεων” για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, έλαχε μεταξύ των υπόλοιπων κλάδων να συμπεριληφθεί και εκείνος των φαρμακείων. Όμως, στην παραπάνω προσπάθεια, δεν πρυτάνευσαν οι διάφοροι νομικοί μέθοδοι νομοτεχνικής επεξεργασίας, αλλά διάφορες σκοπιμότητες, είτε φωτογραφικών διατάξεων (από τις οποίες βρίθει το φαρμακευτικό δίκαιο), είτε πολιτικές σκοπιμότητες υπογορευόμενες από την ανάγκη να αποδείξουν οι τότε κυβερνώντες ότι προβαίνουν σε μεταρυθμίσεις “απελευθέρωσης” της αγοράς. Παράδειγμα οι καταργήσεις διατάξεων από το αναρμόδιο Υπουργείο Ανάπυξης. Η παρούσα εργασία στοχεύει να καταδείξει το ανεφάρμοστο εκείνων των τροποποιηθέντων διατάξεων από τους πρόσφατους Νόμους 4052/2012, 4075/2012, 4254/2014, 4281/2014. Για την αντικειμενικότητα όμως της εργασίας αυτής, θα τονιστούν και όσα θετικά – χωρίς όμως καμμία νομοτεχνική μελέτη και εντελώς τυχαία – τροποποιήθηκαν.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, δυστυχώς η Ελληνική Φαρμακευτική Νομοθεσία, που αποτελεί κλάδο του αποκαλούμενου “Δικαίου της Υγείας (health law)1 αντί να εναρμονιστεί με τα νομικά δεδομένα της Ε. Ε., στον τομέα αυτόν, αλλοιώθηκε από διφορούμενες έως και ανεφάρμοστες νομοθετικές παρεμβάσεις από αναρμόδιους κυβερνητικούς φορείς. Είναι χαρακτηριστικό ένα απόσπασμα από προλογική παρουσίαση του πρώην Προέδρου του Δ. Σ. Α. Δημήτρη Παξινού : “Ένα από τα σοβαρά προβλήματα του νομικού κόσμου είναι η πολυνομία, που οδηγεί σε αντινομία, οι διάσπαρτες νομοθετικές διατάξεις, για το ίδιο αντικείμενο, αφού πολλές φορές με τρόπο πρόχειρο εισάγονται σε άσχετα νομοσχέδια, τα οποία γίνονται νόμοι του κράτους. Αποτέλεσμα είναι η πλήρης σύγχυση, η ασάφεια στο ισχύον δίκαιο”

http://www.efe.org.gr/el/home-page/2015-02-16-10-30-38.html?id=76

ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΕ «ΑΡΧΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ» τεύχος 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2014 Πάνος Καπώνης 

4 Νοεμβρίου 2014

Ένα ευχαριστώ

ΕΦΕ

 

 

HELLENIC PHARMACEUTICAL SOCIETY

ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 30/ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ – Head office: 30 EMM. BENAKIS STREET

Αγαπητέ κ. Καπώνη,

Εκ μέρους του Δ.Σ της Ε.Φ.Ε είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι στη
συνεδρίαση της 25 Ιουνίου 2014 ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. δέχθηκαν με μεγάλη τους χαρά να αναλάβετε ως άμισθος νομικός σύμβουλος τη νομική υποστήριξη της Ε.Φ.Ε, καθώς και την υποστήριξη της ιστοσελίδας της Ε.Φ.Ε σε θέματα φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Για το Δ.Σ της Ε.Φ.Ε

Ο Πρόεδρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Δεμέτζος

Η Γραμματέας Καθηγήτρια Ιωάννα Χήνου

4 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΕ        ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»

>> Επιλέγετε από την ιστοσελίδα της ΕΦΕhttp://www.efe.org.gr/index.php/el/ την στήλη «Δραστηριότητες». >> Στο παράθυρο που ανοίγεται   >> «επιστημονικά θέματα» και στην συνέχεια >> «Φαρμακευτική Νομοθεσία». >> Με τον κένσωρα στο «εδώ», βρίσκεστε στο ή στα δημοσιευθέντα άρθρα.

19 Σεπτεμβρίου 2014

ν. 4254/2014 ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Πολλοί φαρμακοποιοί έχουν προβληματιστεί με το τι εφαρμόζεται ως προς το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, λόγω των αλλεπάλληλων προχείρων τροποποιήσεων της πολιτικής ηγεσίας. Στο άρθρο αυτό δημοσιεύεται η ισχύουσα διάταξη :Watch movie online The Transporter Refueled (2015)

ΝΟΜΟΣ 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07-04-2014) και υπό τον τίτλο: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ,

Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής :
«2. α) Όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και το Σάββατο. Με την επιφύλαξη του εδαφίου β’ της παρούσης παραγράφου, η επιλογή και τήρηση τυχόν διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας φαρμακείου γίνεται ελεύθερα από τον εκάστοτε αδειούχο φαρμακοποιό. Το διευρυμένο ωράριο δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί εκ των προτέρων στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη και δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται ή να συμπίπτει με αυτό των εφημεριών, όπως αυτές ορίζονται από τον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο.
β) Σε περίπτωση που ο οικείος φαρμακοποιός επιθυμεί να τηρήσει διευρυμένο ωράριο και το φαρμακείο να περιλαμβάνεται στους μηνιαίους πίνακες εφημεριών των οικείων φαρμακευτικών συλλόγων αναφορικά με το διευρυμένο αυτό ωράριο, ο φαρμακοποιός υποχρεούται να δηλώσει το διευρυμένο ωράριο στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη μέχρι την 20ή Μαΐου και την 20ή Νοεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου να λειτουργεί το φαρμακείο κατά το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους αντίστοιχα. Ο οικείος Περιφερειάρχης υποχρεούται να ανακοινώνει το σύνολο των δηλώσεων των φαρμακοποιών μέχρι τις 31 Μαΐου και 30 Νοεμβρίου αντίστοιχα, οι δε οικείοι φαρμακευτικοί σύλλογοι υποχρεούνται να αναφέρουν στους μηνιαίους πίνακες εφημέριων και τα φαρμακεία που λειτουργούν πέραν του νομίμου ωραρίου. Το διευρυμένο ωράριο στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου β’ θα πρέπει να συμπίπτει κατ’ ελάχιστον με αυτό των εφημέριων όπως το ορίζει ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το χρονικό διάστημα που έχει δηλώσει ο φαρμακοποιός. Η μη τήρηση του δοευρυμένου ωραρίου στην περίπτβση του παρόντος εδαφίου β’ επιφέρει τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία για τις εφημςερίες κυρώσεις.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ρυθμίζεται κάθε τεχνική λεπτομερεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου”.

4 Αυγούστου 2014

Νέες διατάξεις για φαρμακεία ν. 4281/2014

<img class="alignright" src="http://www.caponis.gr/wp-content/uploads/2014/08/farmakeio10-300×186 check out here.jpg» width=»300″ height=»186″ />Με 232 άρθρα κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο των 216 σελίδων το οποίο υπογράφεται από δεκατρείς υπουργούς και δύο αναπληρωτές, η ψήφιση του οποίου ανοίγει το δρόμο για την εκταμίευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ. Στόχος της κυβέρνησης ήταν το πολυνομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί έως τις 8 Αυγούστου. Στα άρθρα 216 έως 219 θεωρείται ότι εκσυγχρονίζεται η ίδρυση και λειτουργία των νέων φαρμακείων, με καθορισμό της ίδιας Δ/νσεως όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, ήτοι της Δ/νσεως Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του υπό ίδρυση φαρμακείου.

Δημοσιεύτηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν.4281/14 [ΦΕΚ 160Α/8-8-2014 > «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», που περιλαμβάνουν τις νέες ρυθμίσεις για τα φαρμακεία. Είναι τα άρθρα 216, 217, 218, 219).

Βλέπετε άνω δεξιά στο άρθρο «Νέες διατάξεις φαρμακείων-Νόμος 4281/2914»

19 Μαΐου 2014

 

Πρόγραμμα Σπουδών : Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ > ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ >>>

Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 >                                        Μάθημα [52Β203]: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ > Εξάμηνο 9 – Χειμερινό >> Επιλογές Συγγραμμάτων :

    • Βιβλίο [59497]: Φαρμακευτικό Δίκαιο τ. Β, ΚΑΠΩΝΗΣ ΠΑΝΟΣ Λεπτομέρειες
    • Βιβλίο [59485]: Φαρμακευτικό Δίκαιο τ. Α, ΚΑΠΩΝΗΣ ΠΑΝΟΣ Λεπτομέρειες

7 Απριλίου 2014

Η ΝΕΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ Π. ΚΑΠΩΝΗ

     ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

          ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

             Κ Α Λ Ε Σ   Γ Ι Ο Ρ Τ Ε Σ

7 Απριλίου 2014

Ο Νέος ΝΟΜΟΣ για την «απελευθέρωση» των φαρμακείων

4254/2014 «Μέτρα στήριξης και  χατζανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» είναι ο νέος νόμος που δημοσιεύτηκε σήμερα 7 Απριλίου 2014 (ΦΕΚ 85Α/7-4-14) στα πλαίσια της απελευθέρωσης του επαγγέλματος του φαρμακοποιού ! 

Ή η δυσκολία του να είσαι φαρμακοποιός – επιχειρηματίας !!

27 Μαρτίου 2014

Το Δημόσιο δεν μπορεί να προβαίνει σε κατασχέσεις χρημάτων χωρίς κοινοποίηση στον οφειλέτη

logoΤο Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική διάταξη του ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων άρθρο 30 ΝΔ 356/1974) που δίνει στο κράτος το δικαίωμα να κατάσχει στα χέρια τρίτων (συνήθως τραπεζών, ασφαλιστικών φορέων κ.λπ.) τα χρήματα οφειλετών του, χωρίς να τους ειδοποιεί προηγουμένως, στέλνοντάς τους σχετικό κατασχετήριο έγγραφο. Δηλαδή το Δημόσιο δεν μπορεί να προβαίνει σε κατασχέσεις χρημάτων που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω οφειλών, εάν προηγουμένως δεν έχει ενημερωθεί ο οφειλέτης, προκειμένου να μπορεί να ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέτρα ενώπιον των δικαστηρίων ή να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του, αποφάσισε η πενταμελής σύνθεση του ΣΤ” Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, επαναλαμβάνοντας παλαιότερη απόφασή της.
Ωστόσο, λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος, παραπέμφθηκε για νέα κρίση στην αυξημένη 7μελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος και η υπόθεση θα συζητηθεί την 5η Μαΐου 2014, με εισηγητή τον πάρεδρο Δημήτριο Τομαρά.
Πηγή: http://www.skai.gr/news/greece/article/254716/ste-to-dimosio-den-borei-na-provainei-se-katasheseis-hrimaton-/#ixzz2x9zAx3DU
Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook

Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

13 Μαρτίου 2014

symboulio_epikrateias_518612493 1. ΣτΕ Ολομέλεια : [Αποφάσεις 228-232/2014]. 

Συνταγματικό, καθώς εξυπηρετεί λόγους δημοσίου συμφέροντος, κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το πληθυσμιακό κριτήριο που έχει θεσπισθεί για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων. Με σειρά αποφάσεων, η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του πληθυσμιακού κριτηρίου, κρίνοντας ότι μπορεί να διασφαλίσει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Ολομέλειας του ΣτΕ, τα φαρμακεία δεν αποτελούν αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις αλλά ιδιότυπα καταστήματα, στα οποία συνδυάζεται η υπεύθυνη επιστημονική δραστηριότητα και η κοινωνική αποστολή με την εμπορική εκμετάλλευση.
Οπως επισημαίνεται στις αποφάσεις του ΣτΕ, το επίμαχο κριτήριο δεν προσκρούει ούτε στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας ούτε στη συνταγματικά κατοχυρωμένη προσωπική και οικονομική ελευθερία.

2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ Δ” :  Αριθμός 1985/2013

Παροχή άδειας λειτουργίας φαρμακείου. Επιτρέπεται η ίδρυση φαρμακείου εντός των ορίων των δημοτικών διαμερισμάτων που περιλαμβάνονται στους δήμους, χωρίς να επιβάλλεται η ίδρυση φαρμακείου εντός των ορίων του οικισμού καθενός από τα εν λόγω δημοτικά διαμερίσματα. Γειτνίαση φαρμακείων και απόσταση από κέντρα υγείας. Απαράδεκτη άσκηση παρέμβασης. Μη προσκόμιση στο δικαστήριο συμβολαιογραφικής πράξης παροχής πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο από την παρεμβαίνουσα Ο.Ε.

Watch Movie Online Logan (2017)

11 Μαρτίου 2014

 

18 Φεβρουαρίου 2014

Ένας καλός φίλος και σπουδαίος συνεταιριστής, ο φαρμακοποιός Καρδίτσας & επί πολλά χρόνια δραστήριος Πρόεδρος του εκεί τοπικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών, έφυγε από κοντά μας το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2014.

Καλό του ταξίδι.

15 Φεβρουαρίου 2014

Βιβλιογραφία Φαρμ. Δικαίου

Τμήμα από την διπλωματική εργασία του κ. Δημητρίου Παντελή

“Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡEΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας > Σεπτέμβριος 2012.

 

“…. Ανεξάρτητα από τη δυναμική της αγοράς, βασική επιδίωξη πάντοτε παραμένει η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (έτος 2005), για πολλές φαρμακευτικές επιχειρήσεις από τη χρονιά αυτή ξεκίνησε μια μεταβατική περίοδος, αφού η Φαρμακευτική Αγορά σε διεθνές επίπεδο δέχτηκε πιέσεις από την πλευρά των ρυθμιστικών Αρχών.29

Μέσα από το παραπάνω πρίσμα, το ζήτημα της κρατικής παρέμβασης παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο από την άποψη του φαρμακευτικού δικαίου, του εμπορικού δικαίου, της εθνικής φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας, αλλά κυρίως από του ευρωπαϊκού δικαίου. Το δίκαιο που διέπει τα φάρμακα αποτελεί κλάδο του αποκαλούμενου «δικαίου υγείας» (health law).

      Σύμφωνα με τον Π. Καπώνη30 «με τις αλλαγές σε νομοθετικό επίπεδο των ετών 2003–2005 υπήρξε ουσιαστική ανατροπή των μέχρι τώρα ισχυόντων παραδοσιακών κανόνων, κυρίως της σωρευμένης νομοθετικής δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του κάθε εθνικού φαρμακευτικού δικαίου. Όσο όμως το εν γένει λεγόμενο «ευρωπαϊκό δίκαιο υγείας», κατά το οποίο η διακίνηση των φαρμάκων εντάσσεται στα πλαίσια της δημόσιας υγείας, που σύμφωνα με το αναθεωρημένο άρθρο 152 (129) της Συνθήκης ΕΕ αποτελεί μια θεμελιώδη υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται υπό διαμόρφωση, το ίδιο συμβαίνει και με το ευρωπαϊκό φαρμακευτικό δίκαιο, αφού πλέον πολλά θέματα επιλύονται σταδιακά μέσω της νομολογίας των διαφόρων εθνικών δικαστηρίων, αλλά κυρίως μέσω του Πρωτοδικείου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(Π.Ε.Κ.) και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.)». Μία άλλη ρυθμιστική δύναμη αποτελεί τα τελευταία χρόνια το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, το οποίο θα κληθεί να διαμορφώσει τους κανόνες της αγοράς, ιδίως μετά την έξαρση του παραλλήλου εμπορίου φαρμάκων ως και το πρόσφατο εμφανισθέν ηλεκτρονικό εμπόριο των φαρμάκων….”

 _______________________________________________________________________________________________

27 Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Ετήσια Έκθεση 2007 (η αγορά του φαρμάκου στην Ελλάδα) υπό Χ. Κουσουλάκου και Β. Φραγκουλάκη).

28 Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

29 Π. Καπώνης, Φαρμακευτικό Δίκαιο Τόμος Β’, (Αθήνα – Κομοτηνή 2010, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα).

30 Π. Καπώνης Φαρμακευτικό Δίκαιο Τόμος Β’, (Αθήνα-Κομοτηνή 2010, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα)

15 Φεβρουαρίου 2014

Βιβλιογραφία Φαρμακευτικού Δικαίου

Τμήμα από την διπλωματική εργασία του κ. Δημητρίου Παντελή

“Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡEΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών > Πανεπιστήμιο Μακεδονίας > Σεπτέμβριος 2012.

 Generic accutane australia.

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/…/PantelisDimitriosMsc2012.pd.. Εκτός από αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση, όπου δημοσιεύεται ολόκληρη η διπλωματική εργασία δέστε και πάνω δεξιά στην στήλη «πρόσφατα άρθρα».

24 Ιανουαρίου 2014

Τιμολόγηση φαρμάκων

<a href="http://www.caponis.gr/wp-content/uploads/2013/04/page-1 generic accutane hyclate.png»>Ήδη δημοσιεύτηκαν ΔΥΟ (2) Υπουργικές Αποφάσεις του υπουργού υγείας :

1) Η με αριθμό 3457/16-01-2014 (ΦΕΚ 64/Β) και με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων»

2) Η με αριθμό 325/5851/Γ.Π./21-01-2014 (ΦΕΚ 88/Β) και με τίτλο «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων» στην οποία ως επί το πλείστον επαναλαμβάνεται η προηγούμενη με διάφορες προσθήκες και αφαιρέσεις διατάξεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η με αριθμό 3457/2014 Υ. Α. δεν καταργήθηκε.

Watch Movie Online Logan (2017)

16 Ιανουαρίου 2014

pharmΟριζόντια μείωση των τιμών των φαρμάκων από 5-15%, πάγωμα των τιμών χωρίς να επιδέχονται αύξηση παρά μόνο σε περίπτωση λάθους και επαναφορά των κοστολογικών στοιχείων ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, αυτή τη φορά για τα ‘ελληνικά πρωτότυπα’ φάρμακα, προβλέπει η νέα αγορανομική διάταξη που υπέγραψε χθες αυτός ο υπουργός Υγείας. Η απόφαση (εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση), συμπληρώνει την προηγούμενη απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2013, προβλέποντας σταθερά ποσοστά κέρδους στην αλυσίδα του φαρμάκου, και διατηρώντας το κίνητρο στους φαρμακοποιούς να πωλούν τα ειδικά φάρμακα της λίστας του ν.3816 (σοβαρών παθήσεων), με ποσοστό κέρδους 16% επί ειδικής χονδρικής τιμής κάτω των 200 ευρώ. Για τα ακριβότερα από 200 ευρώ φάρμακα της λίστας του ν.3816, παραμένει το κέρδος φαρμακοποιού στα 30 ευρώ. Όταν δημοσιευθεί η νέα αγορανομική διάταξη θα επανέλθουμε.

Πηγή: PHARMA TEAM http://pharmateam.blogspot.com/#ixzz2qYX5HbGe

15 Ιανουαρίου 2014

Επειδή το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα !

FARMAKAΑυξήσεις στις τιμές περισσοτέρων των 859 σκευασμάτων όπως αντιβηχικά, αντιφλεγμονώδη και ρινικά σπρέϋ, που ανήκουν στην κατηγορία των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων αναμένεται να φέρει η ελεύθερη πώλησή τους από τα ράφια των σούπερ μάρκετ, που προωθείτε από το Υπουργείο «Ανάπτυξης», σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Με τις νεοφιλελεύθερες αυτές απόψεις και μέτρα, δεν συμφωνούν οι φαρμακοποιοί, ούτε το υπουργείο Υγείας, ούτε ο ΕΟΦ. Σε έρευνα που έγινε από τον ΠΦΣ διαπιστώθηκε ότι σε χώρες όπου τα φάρμακα αυτά πωλούνται στην ελεύθερη αγορά, η τιμή τους είναι διπλάσια σε σχέση με την Ελλάδα. Οι φαρμακοποιοί υποστηρίζουν – και σωστά – ότι η πώληση των φαρμάκων από τα ράφια των σούπερ μάρκετς ελλοχεύει κινδύνους για την δημόσια υγεία.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  Το ΒΗΜΑ 15/01/2014 09:15

22 Οκτωβρίου 2013

Οι ΟΕ & ΕΕ Φαρμακείων υπό την νέα νομοθεσία

Οι Ομόρρυθμες & Ετερόρρυθμες Εταιρείες γενικά και ειδικότερα οι αντίστοιχες προσωπικές εταιρείες εκμετάλλευσης των φαρμακείων, είτε υπό την μορφή των συστεγασμένων, είτε του άρθρου 6 ν. 328, διέπονταν από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις (διαφοροποιήσεις) της εθνικής φαρμακευτικής νομοθεσίας. Από το 2005 όμως και ιδιαίτερα το 2010 με την εφαρμογή του Γ.Ε.ΜΗ. showbox free download το νομικό τοπίο ως προς αυτές διαφοροποιήθηκε, χωρίς να θιγούν οι αυστηρές διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Αλλά πέρυσι, το 2012 ένα νέο νομοθέτημα που κωδικοποίησε τις διατάξεις περί ΟΕ & ΕΕ, αλλά και τις Βλέπετε άνω δεξιά το άρθρο με τον ίδιο τίτλο >

2 Οκτωβρίου 2013

Πανεπιστημιακά συγγράμματα 2013

eudoxus-logo-headerΠρόγραμμα Σπουδών
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

Καταστάσεις Μαθημάτων / Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013
Μάθημα [52Β203]: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Επιλογή Συγγραμμάτων :

FD-1Βιβλίο [59497]: Φαρμακευτικό Δίκαιο τ. Β, ΚΑΠΩΝΗΣ ΠΑΝΟΣFD-2a
Βιβλίο [59485]: Φαρμακευτικό Δίκαιο τ. Α, ΚΑΠΩΝΗΣ ΠΑΝΟΣ

1 Σεπτεμβρίου 2013

Φαρμακομεσίτες

Οδηγία 2011/62/ΕΕτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου showbox free download, στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Καθιερώνεται στην Οδηγία αυτή για πρώτη φορά επίσημα, ο θεσμός του φαρμακομεσίτη. Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 174 της 01/07/2011.

26 Ιουλίου 2013

Ωράριο φαρμακείων πόλεως Αθηνών

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14
ΑΔΣ 782/11-07-2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με τις προτάσεις των φαρμακοποιών της ευρύτερης περιοχής του κέντρου των Αθηνών,
τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων για το έτος 2013, εφόσον το επιθυμούν και οι ίδιοι.
Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας τους ανεξαρτήτως περιόδου έχει ως εξής:
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ : 08:00 έως 17:00 / ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 08:00 έως 20:00 / ΣΑΒΒΑΤΟ :09:00 έως 17:00

24 Ιουλίου 2013

N. 4172/13 >Αντιγραφή παλαιών διατάξεων & εξοντωτικές ποινές

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013)

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 95 Ποινές φαρμακοποιών και κατόχων άδειας κυκλοφορίας σκευασμάτων

1. Στο άρθρο 12 του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172) προστίθεταιπαράγραφος 4, που έχει ως εξής:

«4. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων κατά τη διάθεση των φαρμάκων showbox free download υποχρεούνται να αναγράφουν στα απαιτούμενα παραστατικά και τον πολυ

ψήφιο κωδικό που έχει λάβει το φάρμακο από τον Ε.Ο.Φ. (Barcode φαρμάκου). Αν διαπιστωθεί παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής.»

22 Ιουλίου 2013

256Είναι αξιόλογη η προσπάθεια της Ο.Σ.Φ.Ε για την αξιοποίηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου και στον τομέα της διανομής (που ξεκίνησε επί προεδρίας Αν. Γαλανόπουλου) και γιατί όχι αργότερα σε άλλους τομείς. Οι φωτογραφίες είναι από τα εγκαίνια showbox free download των νέων εγκαταστάσεων στο Κορωπί. Από αριστερά : Ο Πρόεδρος της ΟΣΦΕ κ. Σταύρος Μπελώνης, ο Πρόεδρος του OSFE Logiscoop SA κ. Δημήτρης Δαϊρούσης.

3 Ιουλίου 2013

Στο ΚΣΤ”  Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος [Ο.Σ.Φ.Ε.] που πραγματοποιήθηκε στις 22 & 23 Ιουνίου 2013 στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.

Με τον Γ. Γραμματέα της ΟΣΦΕ κ. Δ. Δαϊρούση.

28 Ιουνίου 2013

«Έφυγε» ο Γιώργος Μπιτόπουλος

DSC05927Σε ηλικία 62 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο γνωστός φαρμακοποιός και συνδικαλιστής Γιώργος Μπιτόπουλος, ο οποίος ήταν ειδικός συνεργάτης της περιφερειακής ενότητας Πιερίας και διατέλεσε επί σειρά ετών μέλος της ΝΟΔΕ ΝΔ. Ο Γιώργος Μπιτόπουλος επίσης διατέλεσε αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος επί σειρά ετών, Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Πιερίας και Πρόεδρος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου. Η νεκρώσιμος τελετή έγινε σήμερα (28-06-2013) στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Κατερίνη. Καλό ταξίδι αγαπημένε φίλε.

19 Ιουνίου 2013

ΚΣΤ’ συνέδριο Ο.Σ.Φ.Ε

22-23 ιΟΥΝΊΟΥ 2013 ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ   ΚΣΤ’ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο.Σ.Φ.Ε. – ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

22-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 – ΑΘΗΝΑ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ

21 Φεβρουαρίου 2013

Φαρμακεία. Αναστολή εκτελέσεως

<img class="alignleft wp-image-385" src="http://www this article.caponis.gr/wp-content/uploads/2013/02/images.jpg» alt=»images» width=»154″ height=»114″ />Κατά τα τελευταία έτη (2010-12) είναι πλούσια η νομολογία του ΣτΕ αλλά και πρόσφατα των Διοικητικών Εφετείων (ακυρωτικής διαδικασίας), που τα δικαστήρια έκαναν δεκτές αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως διοικητικών αποφάσεων που όριζαν το κλείσιμο κληρονομικών φαρμακείων, ακόμη και στις περιπτώσεις φαρμακοποιών που συμπλήρωσαν το 70ο έτος της ηλικίας τους, όταν υπάρχει τέκνο που σπουδάζει την φαρμακευτική. Πρόσφατη δε αδημοσίευτη απόφαση(2013) δέχτηκε ότι, επειδή «ο γιος του θανόντος … σπουδάζει φαρμακευτική, η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και πρέπει να διαταχθεί ως κατάλληλο ασφαλιστικό μέτρο η συνέχιση της λειτουργίας του φαρμακείου, μέχρι να δημοσιευθεί απόφαση επί της αιτήσεως ακυρώσεως …»

Από το ιστορικό & σκεπτικό πολλών από τις παραπάνω αποφάσεις, αναδεικνύονται οι, εκ μέρους των διαφόρων διοικητικών υπηρεσιών,  αντιφατικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις, ως προς τον χρόνο έναρξης της επταετούς παρατάσεως για το τέκνο φαρμακοποιού που σπουδάζει φαρμακευτική, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων μελών των οικογενειών των θανόντων φαρμακοποιών, ενώ η σχετική διάταξη είναι σαφέστατη, όπως στο σχετικό άρθρο αποδεικνύεται. [Βλ. άνω δεξιά στην στήλη «Πρόσφατα Άρθρα]. 

21 Οκτωβρίου 2012

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ : Συνολική χρονική διάρκεια λειτουργίας του

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ : Χρονική διάρκεια λειτουργίας κληρονομικού φαρμακείου
Ποιο είναι το χρονικό σημείο έναρξης της επταετούς παρατάσεως της αδείας λειτουργίας κληρονομικού φαρμακείου, λόγω υπάρξεως δικαιούχου της αδείας τέκνου, το οποίο σπουδάζει την Φαρμακευτική ;
Ερμηνεία της διατάξεως του β΄ εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 11 ν. 5607/1932.
Βλέπετε άνω δεξιά στην στήλη «Πρόσφατα άρθρα»
Βιβλιογραφία: Π. Καπώνη: Επίτομος Φαρμακευτική Νομοθεσία, showbox free download Αθήνα 2003, εκδόσεις «Φαρμακευτικός Κόσμος», σελ. 223-230.

3 Ιουνίου 2012

KE’ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΣΦΕ

Στη πόλη της on Δράμας και στο Ξενοδοχείο KOYROS και HOTEL in πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το ΚΕ’ (25ο) Πανελλήνιο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ) από 1ης Ιουνίου 2012 μέχρι 4 Ιουνίου 2012.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ : Μεταξύ άλλων μίλησαν : Τ. Χονδρογιάννης, Γ. Κουτέπας, Γ. Μακρυγιάννης, Δ. Τριανταφυλλίδης (Πρόεδρος ΠΑΝΣΥΦΑ), Π. Καραγιάννης (Δ/ντής ΠΑΝΣΥΦΑ), Χ. chicagobearsjerseyspop Βέννης, Θ. Αμπατζόγλου (Πρόεδρος ΠΦΣ) και Ν/Σ Π. Ζερβακάκης της ΖΙΕΝ ΒΙΟTEC plc. Εισηγήσεις έγιναν από τον Πρόεδρο της ΟΣΦΕ Ανδρέα Γαλανόπουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Στ. Μπελώνη, Αθ. metode Καρούτα κ.α.).  Στις εκλογές που επακολούθησαν για την ανάδειξη νέου Δ. Σ. και λοιπών οργάνων της ΟΣΦΕ, εκλέχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά σειρά αριθμού ψήφων οι κ. Juan κ. Σταύρος Μπελώνης [Πειραιά], Ανδρέας Γαλανόπουλος [Αττικής], Κων/νος Κοκοκιός [Κρήτης], Δημήτριος Δαϊρούσης [Δυτ. Μακεδονίας], Χρήστος Μπίμπασης[Θεσσαλονίκης], Νικόλαος Μάραντος [Πελοποννήσου] και Δημήτριος Σανδρής [Σερρών].Εποπτικό Συμβούλιο :  Γεώργιος Σπυρίδης, Αλέξανδρος N. Εμμανουηλίδης & Απόστολος Γενετζάκης. Εκτελεστικό Συμβούλιο :  Παναγιώτης Καραμπινίδης, Νικόλαος Κατσαντώνης & Δημήτριος Τριανταφυλλίδης. 

2 Μαρτίου 2012

Αποφάσεις ΣτΕ για ωράριο φαρμακείων

Με την Απόφαση 118/2012 της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ απορρίφθηκε εν μέρει η 特斯拉:一个公正的价格(中英文) αίτηση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), για την Design αναστολή της ΥΑ ΔΥΓ3(β)ΓΠοικ. 109282/7-10-2011 (ωράριο φαρμακείων) και δικαιώθηκαν οι παρεμβαίνοντες φαρμακοποιοί όσον αφορά το δικαίωμα τους να λειτουργούν τα απογεύματα της Δευτέρας, Τετάρτης και το Σάββατο. Επίσης με την Απόφαση δε 119/2012 της Επιτροπής Αναστολών,απορρίφθηκε και η αίτηση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) κατά της σχετικής «Εγκυκλίου» (ΔΥΓ3(β)/ΓΠοικ. 124553/9-11-2011) εφαρμογής της παραπάνω Υ. Α.Review Android Smartphone

29 Φεβρουαρίου 2012

Πρόσφατη Νομοθεσία

Νόμος 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02-02-2012
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής Türkiy?d? 2012-2015. Το άρθρο 34 του Νόμου αυτού αφορά την πληρωμή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ και στο πεδίο εφαρμογής του εμπίπτουν και τα  χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Επίσης, το άρθρο 9 του Νόμου αφορά την τροποποίηση της διαδικασίας προμηθειών του Δημοσίου και το άρθρο 29 τις εκκρεμείς συμβάσεις προμηθειών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Υπουργική Απόφαση : ΔΥΓ3(α)/οικ. 3222/2012 Transformers (ΦΕΚ 34/Β/19-01-2012)
Πρόσθετες προαιρετικές εκπτώσεις. Πηγή: ΣΦΕΕ

24 Δεκεμβρίου 2011

Νέο Ν/Σ για τους συνεταιρισμούς

Δημόσια Διαβούλευση για τον εκσυχρονισμό του Νόμου 1667/86 για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς | Υπουργ

Το χαιρετισμ?? Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση wholesale nba jerseys Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Τομέων Παραγωγής), ενόψει του εκσυγχρονισμού του νόμου 1667/86 περί Αστικών Συν/σμών cheap mlb jerseys και λαμβάνοντας και υπόψη τη Σύσταση cheap nfl jerseys 193/2002 του Διεθνούς Γραφείου Scoring Εργασίας, των κατευθυντηρίων γραμμών cheap mlb jerseys του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς 3996/2011 και το…

cΜπορείτε wholesale nfl jerseys να δείτε τις Lust προτάσεις μας, καθώς και της ΟΣΦΕ, TEMATICA κάνοντας κλικ επάνω στον Camera νόμο 1667/86.

10 Νοεμβρίου 2011

… και νέες «ρυθμίσεις φαρμάκων & φαρμακείων» !

Με wholesale jerseys τον πρόσφατο Νόμο 4025/2011 [ΦΕΚ 228Α/02-11-2011] άρθρο 36 ρυθμίζονται εκ νέου διάφορα θέματα για für τα φάρμακα και τα φαρμακεία, ιδιαίτερα δε με wholesale mlb jerseys την παρ. 3 του άρθρου αυτού, προστέθηκε παράγραφος 5 στο N. άρθρο 9 rg-dev του ν. 1963/1991, με την οποία χαιρετισμ?? προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για ΕΝΑ μήνα ή σε περίπτωση υποτροπής για ΕΞΗ μήνες με απόφαση του Υπουργού Υγείας κλπ, σε όσους δεν τηρούν το ωράριο λειτουργίας που ορίζεται από τους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους ή το ωράριο που οι ίδιοι έχουν δηλώσει. Η 3 διάταξη αυτή, cheap nba jerseys πέρα από τις επαχθείς κυρώσεις, λύνει και μια παρεξήγηση, ως προς τον ορισμό των ωρών λειτουργίας των φαρμακείων που δηλώνουν ότι επιθυμούν να είναι ανοικτά τα απογεύματα современные της Δευτέρας ή Τετάρτης κλπ ή wholesale nfl jerseys και a του Σαββάτου.

1 Νοεμβρίου 2011

Youtvplayer Apk Download for Free

Youtvplayer Apk Download and install free of cost

idmate APK is offered for lots of operating systems like Android, Windows and also even more and also it is available for the majority of the mobile devices since the applications is not huge and also it doesnt take a lot of resources when its running, so basically almost anyone anywhere can utilize it and also wont have any kind of lags or problems. With all that TV Player claimed we must state that Youtvplayer for PC is 100% Free and you will not be charged in any kind of means to download as well as utilize this exceptional downloader every time you want as well as you could have it on all of your tools with no restrictions.

Youtvplayer Apk Download for Free

When you master Youtvplayer APK youll be flying about, due to the fact that its a little bit overwhelming and thats thanks to the user interface in the Windows version of Youtvplayer APK as well as the means it looks.

You ought to know that the Youtvplayer APK is you tv player apk download much more minimal compared to the Android app and several of the alternatives, devices and also features are still missing out on compared to the Android variations. We believe this will be repaired soon, so do not stress it will not be long since the application will certainly be uniformly efficient despite on what device.

Offer Youtvplayer Apps to your friends and family as well as they will certainly be grateful that you showed them this remarkable application, which is extremely helpful and comes in handy in various minutes.magcloud You likewise will be able to quickly share whatever that you just created or you already have on your gadget, PC, laptop PC, tablet or other device that is running on Windows and also Android platform.

Start utilizing Youtvplayer App Apk now as well as you will not regret it, due to the fact that the application is not large and also it is not awkward, so you will certainly be able to do anything that you like to an image without a battle.

5 Οκτωβρίου 2011

Ένας χαιρετισμός

Αγαπητές φίλες και φίλοι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι, η νέα λειτουργία της ανανεωμένης ιστοσελίδας μας, θα βοηθήσει στην ευρύτερη γνώση των νομικών και νομοθετικών θεμάτων που απασχολούν τους φαρμακοποιούς και τα φαρμακεία, όπως και στο παρελθόν. Επειδή οι ημέρες είναι δύσκολες για όλους μας, μη εξαιρουμένων των επιχειρήσεων των φαρμακείων, ακόμα και στο νομοθετικό πεδίο, όπου υπάρχουν ανατροπές και ασάφειες, η γνώση είναι δύναμη και ασπίδα στις τωρινές δυσκολίες.
Με την εκτίμηση μου
Πάνος Καπώνης  
 

Νέα νομοθεσία για τη φαρμακοεπαγρύπνηση που τροποποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) τον Δεκέμβριο του 2010. Η νομοθεσία έχει ως στόχο να σωθούν ζωές με την ενίσχυση του πανευρωπαϊκού συστήματος για την παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων. Η νέα νομοθεσία η τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 .  Continue reading